AE2104 Miljömätning och monitoring 7,5 hp

Environmental Measuring and Monitoring

The course gives applied knowledge of field data collection and evaluation techniques.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

•Mark-och vattenutredningsmetoder
• Undersökningsstrategier
• Formulering av övervakningsprogram
• Tillämpad mätteknik för dynamiska och statiska processer
• Flödesmätning och fältprovtagningsteknik
• Grundvattenprovtagning och hydraulisk fälttest för fysikaliska egenskaper hos jord och vatten
• Geofysiska mätmetoder (elektriska- och elektromagnetiskamätningar, seismik, georadar, spektrometer)
• Utvärderingsmetoder
• Statistiska metoder för tidsserier och rumslig analys
• Modellering av geofysiska data
•Utvärdering av hydrauliska tester

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• formulera, genomföra och analysera fältundersökningsprogram för hydrologisk-, hydrogeologisk- och miljöövervakning
• Använd fältutrustning och instrument (särskilt geofysiska mätmetoder) för mätningar av mark, vatten-och miljöegenskaper
• Vetenskapligt välja undersökningsstrategier, uppskatta datakvalitet samt analysera och utvärdera mätdata med hjälp av statistisk och modelleringsteknik

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen inom teknikområde som samhällsbyggnad, miljöteknik eller annat ämne med tydlig relevans för kursen och som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, varav minst 30 hp i matematik, fysik, kemi eller geovetenskap. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

AE2201 Environmental dynamics/Physical processes or AE2801 Environmental Chemistry and Risk Assessment

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - GIS-laborationer, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Bo Olofsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2104

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bo Olofsson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.