Hoppa till huvudinnehållet

AE2107 Modellering av vattensystem 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AE2107 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

För att förstå modelleringsprocessen ger den första delen av kursen grundläggande begrepp och metoder som används vid utveckling och användning av olika modelleringsredskap. Vattensystemen representerar olika markanvändningar inom avrinningsområden av olika storlekar. Olika vattensystem med olika markanvändningar kommer att utvärderas inom urbana, naturliga och påverkade ekosystem. Vattensystem innefattar kopplingar till klimatförändringar och förståelsen för hur klimatet påverkar hydrologin men också hur hydrologin påverkar växthusgasemissioner och klimatet.

Den avslutande andra delen av kursen innefattar ett projekt där studenterna arbetar med spcifika data och modeller.

Lärandemål

Kursen ger färdigheter i användningen av olika ingenjörsmässiga redskap för att underlätta en optimal utformning av vattenresurser inom en specifik region. Arbetet är organiserat som projekt och skall möjliggöra både en detaljerad analys av ett specifikt väldefinierat uppgift och en färdighet i att förmedla användbarheten av erhållna resultat.

Kursen erbjuder detaljerade studier av hydrologiska system genom användning av olika kvantitativa redskap för att belysa ett antal olika problem.

Exempel på områden som studenten skall kunna arbeta inom efter fullgörande av kursen är:

  • föbättring av vattenanvändning genom användning av modeller för ökad förståelse
  • utveckling av metoder för övervakning och reglering av vattensystem
  • utvärdering av klimatvariabilitet och klimatförändringar för olika rumsliga och tidmässiga skalor
  • försåelse av möjlighet och begränsningar vid användning av matematiska modeller.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Öppen för programstudenter från KTH med minst 180 poäng, eller andra sökande med en kandidatexamen,varav minst 6 hp i numeriska metoder, programmering eller motsvarande. Dessutom krävs 30 hp på avancerad nivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas i samband med kursstarten.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO2 - Projektuppgift med redovisning, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PROA - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2107

Ges av

Huvudområde

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd