AE2406 Forskningsmetod 3,0 hp

Research Methodology

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The course consists of structured lectures where the students have to prepare prior to the session. Students will be required to submit their preparation material prior to each session. The sessions are compulsory. The students will have a project to design a research project. They will be required to write abstracts to scientific journal papers. They will be required to evaluate the structure of scientific journal papers. They will be required to make a mock online submission of a paper to an international journal. They will work with computer programs for word processing, word and latex, as well as reference programs. They will design the layout of a journal publication.

Lärandemål *

The aim of this course is to provide the necessary tools for students to conduct research in natural and applied science and to present their findings. The course deals with the cycle of research processes and includes conceptualization, information searching, evaluation, analysis, report-writing and oral presentation techniques. It addresses issues such as validity, reliability and ethics.

After completion of the course the students should be able to design a research project. They should be able to decide upon appropriate research methodology. They should be able to conduct a literature hunt. They should be able to write a report in the format which is required by international scientific journals. This entails knowing the basic structure of a scientific paper, what the different parts of a paper should consist of as well as different methods for citation of references and how to write a reference list. It also entails word processing skills and oral presentation skills. Students should know how to submit, on line, a journal article to an international journal. Students should also be able to critically evaluate research papers.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Admitted to TWSTM or TEESM. Documented proficiency in English B or equivalent.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

The grade in the course will be based on the student’s participation in the structured lectures, the quality of their preparation assignments, exercises and project work.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Prosun Bhattacharya

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2406

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.