Hoppa till huvudinnehållet

AE2610 Tillämpad hydrologi 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AE2610 (VT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

De viktigaste komponenterna i klimatsystemet: strålningsbalans, atmosfärisk cirkulation, samverkan land-atmosfär.

Hydrologiska processer: nederbörd, avdunstning, infiltration, strömning i omättade zonen, ytavrinning.

Ytvatten: strömning med fri vattenyta, hydrografer, enhetshydrografen, syntetiska hydrografer, SCS-metoden.

Boxmodeller och distribuerade modeller: Muskingums metod, SaintVenants ekvationer, kinematisk våg.

Lineär reservoar: analytisk lösning och modellering av ett system bestående av kopplade linjära reservoarer.

Hydrologisk design: statistiska metoder inom hydrologi, frekvensanalys, hydroekonomisk analys, osäkerhetsbaserad modelleringsteknik.

Urbana hydrologiska processer: beräkning av avrinning och grundvattenbildning genom infiltration i urbaniserade områden, inverkan av mänskliga aktiviteter på yt- respektive grundvatten.

Kommunala vattenförsörjningssytem: utformining och hydraulisk analys av ledningsnät och utjämningsreservoarer.

System för avloppshantering: utformning och hydraulisk analys av dag- och avloppsvattenledningar och reningsverk.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge tillämpad kunskap om naturliga och urbana hydrologiska system. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
Redogöra för processerna i det hydrologiska kretsloppet i naturliga och urbana system och lösa problem som behandlar vattenbalans, evapotranspiration, infiltration, hydrografer, frekvensanalys mm.

Redogöra samt analytiskt och numeriskt behandla boxmodeller och distribuerade modeller.

Redogöra för och härleda en konceptuell boxmodell av ett urbant hydrologiskt system.

Tillämpa osäkerhetsbaserad modelleringsteknik.

Redogöra för huvuddragen i de viktigaste fenomenen som påverkar klimatets variabilitet och diskutera rådande klimatförändringsscenarier för de närmaste 100 åren och effekten av dessa på hydrologiska system i olika delar av världen.

Redogöra för utformning och genomföra hydraulisk analys av kommunala ledningssytem för vattenförsörjning och avlopp.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom teknikområde som samhällsbyggnad, miljöteknik eller annat ämne med tydlig relevans för kursen och som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, varav minst 20 hp grundläggande kunskaper i matematik, och minst 6 hp i numeriska metoder, programmering eller motsvarande. Dessutom krävs: Minst 5 hp i strömningsmekanik och 7.5 hp i hydrologi, eller motsvarande. Environmental Dynamics / Physical Processes, 7.5 hp (kurs AE2201). Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Chow, V.T. et al. (1988) Applied hydrology. McGraw-Hill. ISBN 0-07-010810-2

Foster et al. (1998) Groundwater in Urban Development. World Bank Technical Paper No. 390

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2610

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Wörman (worman@kth.se)