Hoppa till huvudinnehållet

AE2612 Vattenbyggnad 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AE2612 (HT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Betong- och fyllningsdammar: utformning, funktion, belastningar, dimensionering, övervakning.

Avbördningsanordningar: utformning och hydraulisk dimensionering av ytutskov, bottenutskov och energiomvandlare.

Transport av vatten: kanaler, tunnlar, tuber, teknisk-ekonomisk dimensionering av vattenvägar.

Hydraulik: instationär strömning, tryckslag, svallning-svallschakt, svallvågor i kanaler.

Erosion: kritisk skjuvspänning, Shields diagram, dimensionering och utformning av erosionsskydd.

Vattenkraft: utformning av vattenkraftverk, hydrauliska beräkningar.

Vattenreglering för vattenkraft och vattenförsörjning: hydrologiska förutsättningar, års- och korttidsreglering, energiproduktion i vattenkraftverk.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska deltagaren kunna:

Beskriva uppbyggnad av och förklara funktionsprinciperna för betong- och fyllningsdammar samt kunna utföra stabilitetsberäkningar för vissa typer av dessa.

Utföra hydraulisk dimensionering av kanaler, tunnlar och tuber samt utskov och energiomvandlare för dammar samt utföra teknisk - ekonomisk dimensionering av ledningar.

Beräkningsmässigt kunna behandla vissa typer av instationär strömning såsom tryckslag, svallning i kraftverks vattenvägar och svallvågor i kanaler.

Redogöra för begreppet erosion och beräkna erforderlig stenstorlek för erosionsskydd i kanaler.

Redogöra för utformning och funktion av vattenkraftverk och utföra vissa centrala hydrauliska beräkningar för dessa.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom teknikområde som samhällsbyggnad, miljöteknik eller annat ämne med tydlig relevans för kursen och som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, varav minst 20 hp grundläggande kunskaper i matematik, och minst 6 hp i numeriska metoder, programmering eller motsvarande. Dessutom krävs: Minst 5 hp i strömningsmekanik och 7.5 hp i hydrologi, eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs

Utrustning

Hjälpmedel vid tentamen: kalkylator.

Kurslitteratur

Kursmaterial tillgängligt vid kursstart på LMS

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningskurs, 4,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2612

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Luigia Brandimarte (luigia.brandimarte@abe.kth.se)