AE2708 Projekt i miljöteknik 7,5 hp

Project in Environmental Engineering

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Studenterna samarbetar i interdisciplinära grupper med ett problembaserat delprojekt som utgör en del av ett större projekt. Inom varje delprojekt ska:

 • En specifik frågeställning som bidrar till arbetet med det större projektet identifieras
 • Relevant information som krävs för att lösa de identifierade problemen insamlas
 • En lösning till det identifierade problemet redovisas.

Parallelt med arbetet med projektet kommer seminarier med gästföreläsare med anknytning till projektet att anordnas. En exkursion där svenska erfarenheter av frågor som relaterar till projektet kommer att ingå. Varje student ska efter halva kursen formulera och redovisa lösningen till en individuell frågeställning inom det valda projektet. Kursen avslutas med att varje grupp redovisar en gemensam skriftlig rapport. Dessutom ska varje student sammanställa en individuell sammanfattning av den gemensamma rapporten.

Lärandemål *

Syftet med kursen är att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper på ett problembaserat projekt. I kursen ges studenten verktyg och kunskap om metoder som kan tillämpas vid genomförandet av examensarbetet. Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

 • Idenitifera ett forskningsproblem och tillhörande frågeställningar
 • Insamla relevant information
 • Tillämpa sina erfarenheter och kunskaper förvärvade i tidigare kurser
 • Analysera och diskutera insamlad information
 • Komma fram till lösningar av forskningsproblemet och dra slutsatser

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen inom samhällsbyggnad, miljöteknik, planering eller annat ämne med tydlig relevans för kursen och som omfattar minst 180 högskolepoäng (eller motsvarande). Dessutom krävs 30 hp på avancerad nivå, varav AE2501 samt AE2201 och/eller AE2801 eller AG2143 och/eller AG2141, eller motsvarande kurser. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur ges vid kursstarten.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO2 - Projektuppgift med redovisning, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ulla Mörtberg

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2708

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd