Hoppa till huvudinnehållet

AF1002 Hus och anläggningar 7,5 hp

Kursen har som mål att ge översiktliga kunskaper i befintliga byggnadsverks tekniska egenskaper alltifrån grundläggning, stomme till stomkomplement samt att ge bakgrund till utvecklingen av byggandet i Sverige under perioden sedan 1880-talet. Kursen ska vidare ge grundläggand underlag för värdering av möjligheter, risker och problem vid ombyggnad, reparation och modernisering av ett byggnadsverk.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF1002 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till den moderna bygg- och arkitekturhistorien. Ur ett tekniskt perspektiv skildras utvecklingen fram till dagens byggnader och anläggningar.

Fundamentala begrepp i ämnena bärande konstruktioner, byggnadsteknik och installationsteknik introduceras som en grund för att kunna tolka tekniska handlingar inom dessa områden.

Inom bärande konstruktioner behandlas vanligt förekommande bärverk och metoder för grundläggning av hus och anläggningar. Stor vikt läggs på laster, deras ursprung och hur de ska kombineras vid dimensionering av bärande konstruktioner.

I den byggnadstekniska delen behandlas begrepp och principer för klimatskalets tekniska egenskaper som t.ex. temperatur- och ånghaltsfördelning, inverkan av köldbryggor och risken för fuktskador. Åtgärdsförslag vid problem i befintliga byggnader behandlas.

Den installationstekniska delen behandlar viktiga installations- och energisystem för uppvärmning och ventilation. Dessutom ges en introduktion till beräkningar av energianvändning och kostnader relaterade till om- och tillbyggnad.

Inom samtliga teknikområden berörs frågor som har med hållbarhet att göra. Några exempel är materialval, dimensionering mot kostnad och resursförbrukning, brukbarhetskriterier, tillgänglighet, inomhusklimat och energianvändning.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 - Beskriva syfte och funktion av byggnadsverks beståndsdelar baserat på deras konstruktions-,
   byggnads- samt installationstekniska utformning.

 - Förklara fundamentala begrepp och principer inom konstruktions-, bygg- och installationsteknik samt
   därav förstå och analysera enkla ingenjörstekniska modeller.

 - Tillämpa beräkningsmetoder för att översiktligt bedöma de laster och krav som behövs för att
   bestämma byggnaders och anläggningars bärförmåga, klimatskalets värmetekniska egenskaper samt
   bedöma och översiktligt beräkna energi- och effektbehov hos en byggnad.

 - Utföra en översiktlig besiktning av befintliga byggnadsverk, inklusive ritningshantering och
   dokumentation, för att beskriva dess uppbyggnad och tekniska egenskaper.

 - Ge förslag på ombyggnad samt identifiera risker i samband med ändrad användning.

 - Visa förståelse för hur tekniska val påverkar hållbarheten i byggandet med avseende på
   resursförbrukning, människors hälsa och livskvalitet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd: AI1527 Samhällsbyggnadsprocessen,

Aktivt deltagande:

-AL1302 Geovetenskap och geoteknik,

-SG1117 Teknisk mekanik,

-AI1802 Projektledning och BIM

Rekommenderade förkunskaper

AL1301 Naturresursteori

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

  • Bärande och Buret. Sundquist H, 2014. TRITA-BKN. Rapport 87. KTH.
  • Byggteknikens grunder, kompendium i grundläggande byggnadsteknik. Byggvetenskap/Avdelningen för hållbara byggnader. KTH. senaste versionen

För projektuppgiften rekommenderas också följande bok:

  • Så byggdes husen 1880-2020. Reppen L, Björk C, Kallstenius P, 2021. Svensk Byggtjänst.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen i denna kurs är uppdelad i tre delar, en skriftlig tentamen, obligatoriska övningsuppgifter och ett projektarbete som genomförs i grupp av tre till fyra studenter.

Betygskriterier meddelas vid kursstart.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp)

Projektuppgift (PRO1; 3 hp)

Övningsuppgifter (ÖVN1; 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1002

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Byggmaterial och byggfysik, Geoteknik med grundläggning, Bygg- och installationsteknik, Byggmekanik, Byggkonstruktion samt Byggprojektledning

Kontaktperson

John Leander, john.leander@byv.kth.se 08 790 6493