AF1002 Hus och anläggningar 7,5 hp

Buildings and Civil Engineering Structures

Kursen har som mål att ge översiktliga kunskaper i befintliga byggnadsverks tekniska egenskaper alltifrån grundläggning, stomme till stomkomplement samt att ge bakgrund till utvecklingen av byggandet i Sverige under perioden sedan 1880-talet. Kursen ska vidare ge grundläggand underlag för värdering av möjligheter, risker och problem vid ombyggnad, reparation och modernisering av ett byggnadsverk.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60193

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  John Leander <john.leander@byv.kth.se>

 • Lärare

  Håkan Nilsson <hakann@kth.se>

  Ivo Martinac <im@kth.se>

  John Leander <john.leander@byv.kth.se>

  Kjartan Gudmundsson <kjartan.gudmundsson@byv.kth.se>

  Rickard Bellander <rickard.bellander@byv.kth.se>

  Sebastian Grette <grette@kth.se>

  Therese Arvidsson <therese.arvidsson@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  SFINX

VT20 CSAMH2 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 - Beskriva syfte och funktion av byggnadsverks beståndsdelar baserat på deras konstruktions-,
   byggnads- samt installationstekniska utformning.

 - Förklara fundamentala begrepp och principer inom konstruktions-, bygg- och installationsteknik samt
   därav förstå och analysera enkla ingenjörstekniska modeller.

 - Tillämpa beräkningsmetoder för att översiktligt bedöma de laster och krav som behövs för att
   bestämma byggnaders och anläggningars bärförmåga, klimatskalets värmetekniska egenskaper samt
   bedöma och översiktligt beräkna energi- och effektbehov hos en byggnad.

 - Utföra en översiktlig besiktning av befintliga byggnadsverk, inklusive ritningshantering och
   dokumentation, för att beskriva dess uppbyggnad och tekniska egenskaper.

 - Ge förslag på ombyggnad samt identifiera risker i samband med ändrad användning.

 - Visa förståelse för hur tekniska val påverkar hållbarheten i byggandet med avseende på
   resursförbrukning, människors hälsa och livskvalitet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en introduktion till den moderna bygg- och arkitekturhistorien. Ur ett tekniskt perspektiv skildras utvecklingen fram till dagens byggnader och anläggningar.

Fundamentala begrepp i ämnena bärande konstruktioner, byggnadsteknik och installationsteknik introduceras som en grund för att kunna tolka tekniska handlingar inom dessa områden.

Inom bärande konstruktioner behandlas vanligt förekommande bärverk och metoder för grundläggning av hus och anläggningar. Stor vikt läggs på laster, deras ursprung och hur de ska kombineras vid dimensionering av bärande konstruktioner.

I den byggnadstekniska delen behandlas begrepp och principer för klimatskalets tekniska egenskaper som t.ex. temperatur- och ånghaltsfördelning, inverkan av köldbryggor och risken för fuktskador. Åtgärdsförslag vid problem i befintliga byggnader behandlas.

Den installationstekniska delen behandlar viktiga installations- och energisystem för uppvärmning och ventilation. Dessutom ges en introduktion till beräkningar av energianvändning och kostnader relaterade till om- och tillbyggnad.

Inom samtliga teknikområden berörs frågor som har med hållbarhet att göra. Några exempel är materialval, dimensionering mot kostnad och resursförbrukning, brukbarhetskriterier, tillgänglighet, inomhusklimat och energianvändning.

Behörighet

Kurserna Samhällsbyggnadsprocessen, Geovetenskap och geoteknik, Naturresursteori, Teknisk mekanik,
Projektledning och BIM inom samhällsbyggandet.

Litteratur

 • 1. Bärande och Buret. Sundquist H, 2014. TRITA-BKN. Rapport 87. KTH.

  2. Byggteknikens grunder, kompendium i grundläggande byggnadsteknik. Avdelningen för
      byggnadsteknik. KTH.

  3. Samhällsbyggnadsprocessen (Den tekniska delen).

  4. Projektering av VVS-Installationer. Warfwinge C, Dahlbom M, 2010. Studentlitteratur.

  5. Så byggdes staden. Björk C, Nordling L, Reppen L, 2012. Svensk Byggtjänst. (Från kursen
      Samhällsbyggnadsprocessen)

  6. Så byggdes husen 1880-2000. Reppen L, Björk C, Kallstenius P, 2013. Svensk Byggtjänst.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F

Examinationen i denna kurs är uppdelad i tre delar, en skriftlig tentamen, obligatoriska övningsuppgifter och ett projektarbete som genomförs i grupp av tre till fyra studenter.

Betygskriterier meddelas vid kursstart.

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp)

Projektuppgift (PRO1; 3 hp)

Övningsuppgifter (ÖVN1; 1,5 hp)

Ges av

ABE/Byggvetenskap gemensamt

Kontaktperson

John Leander, john.leander@byv.kth.se 08 790 6493

Examinator

Rickard Bellander <rickard.bellander@byv.kth.se>

Påbyggnad

Byggmaterial och byggfysik, Geoteknik med grundläggning, Bygg- och installationsteknik, Byggmekanik, Byggkonstruktion samt Byggprojektledning

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.