AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp

Structural Mechanics, Basic course

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ska ge studenten grundläggnade kunskaper inom byggnadsmekanik och bärverksanalys av konstruktioner som t.ex. byggnader och broar.

Beräkning av snittkrafter som normalkraft, tvärkraft och böjmoment kommer att behandlas för enkla bärverk under statisk belastning.

Nedböjning av enkla balkar och balksystem behandlas genom elastiska linjens ekvation.

Elasticitetsteorin och Hookes lag introduceras liksom beräkning av normal- och skjuvspänningar i böjda balkar.

Kraftmetoden introduceras för beräkning av snittkrafter i enkla statiskt obestämda konstruktioner.

Analys av balkar med cirkulärt tvärsnitt utsatta för vridning behandlas.

Knäckning av pelare och balkar under linjärelastiska villkor introduceras.

Lärandemål *

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom byggnadsmekanik och möjliggöra fortsatta studier inom konstruktionsområdet. Efter kursen ska studenten kunna:

 - Beräkna snittkrafter i enkla bärande fackverk, balkar och ramar.

 - Beräkna nedböjning för böjda balkar.

 - Förklara sambandet mellan snittkrafter och spänningar i böjda balkar.

 - Genom superpositionsprincipen analysera en konstruktion utsatt för en kombination av olika laster.

 - Genom en kvalitativ analys uppskatta stödreaktionernas riktningar, böjmomentets fördelning och
   formen på nedböjningen.

 - Beräkna kritisk last för balkar med enkla randvillkor.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

SG1117 Teknisk mekanik

eller motsvarande kurs

Rekommenderade förkunskaper

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projektuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jean-Marc Battini

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1006

Ges av

ABE/Byggvetenskap gemensamt

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs

Kontaktperson

Anders Ansell anders.ansell@byv.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Samtliga lärandemål gäller för konstruktioner under statisk belastning. Med denna kurs som grund och genom efterföljande kurser inom programmet, förväntas studenten kunna utföra beräkningar för optimering av konstruktioner mot minskad resursförbrukning och därigenom ökad hållbarhet.