Hoppa till huvudinnehållet

AF1007 Husbyggnadsteknik 7,5 hp

Kursens syfte är att ge det kunnande i byggnadsteknik som föreskrivs av Fastighetsmäklarinspektionen. Kursens huvudsakliga innehåll är: Byggnadsbestämmelser. Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning. Byggnadsskador och byggnadsgarantisystem. Ombyggnad. Energideklarationer. Besiktningsteknik. Etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF1007 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge det kunnande i byggnadsteknik som föreskrivs av Fastighetsmäklarinspektionen. Kursens huvudsakliga innehåll är: Byggnadsbestämmelser. Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning. Byggnadsskador och byggnadsgarantisystem. Ombyggnad. Energideklarationer. Besiktningsteknik. Etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för viktiga delar av byggbestämmelserna, förklara funktion och relevanta problem hos viktiga byggdelar såsom tak, grunder och väggar. Redogöra för system för ventilation och värme. Redogöra för viktiga orsaker till byggskador med besiktningsteknik och i viss mån beskriva möjligheter till ombyggnad efter dessa. Ha kännedom om energideklarationer, byggnadsgarantisystem och etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Byggteknikens grunder, kompendium i grundläggande byggnadsteknik. Avdelningen för byggnadsteknik KTH.

Björk et al: Så byggdes husen, Formas förlag.

Ytterligare material görs tillgängligt via KTHs lärplattform under kursomgången.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5hp) och Inlämningsuppgift; (INL1; 3,0hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1007

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Folke Björk, tel. 08 - 790 86 63, e-post folke.bjork@byv.kth.se