Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen ska ge den kompetens som behövs för att bedöma och beskriva en byggnads energiprestanda och för att göra och granska energideklarationer av byggnader. Den ska också ge kompetens för att bedöma effekten av olika slag av åtgärder för energieffektivisering.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AF106V (VT 2012–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ska ge förståelse för hur energimåttet ska tolkas. Det inbegriper även aspekten exergi energikvalitet och hur energikvalitet kan förvaltas och med exergi som en aspekt. Den innehåller även;

Data för energianvändning el, olja, ved etc. Omräkning till ett normalår – vad är det, och hur går det till? Statistik för energianvändning. Simulering av energianvändning. Schablonvärden för hushållets energianvändning etc. Byggnadsskalet - bedömning och att hitta brister. Installationstekniska energisparåtgärder. Energianvändning i byggnormerna. Bedömning av värmepumpsinstallationer. Bedömning av lönsamhet för energisparåtgärder. Övning i att göra energideklarationer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha kompetens som behövs för att bedöma och beskriva en byggnads energiprestanda och för att göra och granska energideklarationer av byggnader.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier och projektuppgift

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Att ha påbörjat kursen ”Byggnaders energianvändning 1– grunder” eller motsvarande kunskaper från en ingenjörsutbildning, till exempel 7,5 hp i byggnadsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Naturvetenskapliga förkunskaper i naturvetenskap eller ingenjörsexamen på gymnasienivå samt kunskaper i byggnaders energianvändning till exempel upphämtade genom att ha påbörjat kursen Byggnaders energianvändning 1, AF105V.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ett antal dokument och rapporter som ligger till grund för implementeringen av EUs energidirektiv i Sverige

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Arbetsuppgift och hemtentamen ska vara godkända för att man ska bli godkänd på kursen

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd arbetsuppgift

Godkänd tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Folke Björk

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF106V

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Folke Björk (folke.bjork@byv.kth.se)