AF108X Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion, grundnivå 7,5 hp

Degree Project in Building Services Engineering - Construction Management, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TBYPH2 för programstuderande

VT20 TBYPH2 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61258

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Anneli Lidholm <anneli.lidholm@byv.kth.se>

 • Lärare

  Per Roald <per.roald@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TBYPH

 • Del av program

Lärandemål

Gäller högskoleexamen:

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna:

1. Visa kännedom om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området

2. Visa förmåga att kritiskt, söka, samla och använda relevant information

3. Visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper

4. Visa förmåga att hantera relevanta etiska frågeställningar

5. Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom någon del av huvudområdet teknik

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet ska omfatta problemställningar som ger en fördjupning inom vald inriktning. Arbetet ska normalt vara kopplat till en arbetsplats utanför KTH.

Ämnesområdet ska godkännas av examinator.

Kursupplägg

Examensarbetet genomförs tillsammans med en annan student eller i undantagsfall individuellt. Examensarbetet bedrivs med stöd av akademisk handledare samt handledare med koppling till näringslivet.

Examensarbetet förutsätter deltagande i föreläsningar/seminarier i vetenskaplig teori och metod. Tidrapportering ska ske kontinuerligt till examinator och handledare.

Examensarbetet ska delredovisas efter halva läsperioden och slutredovisas skriftligt och muntligt på svenska. För fullgjord kurs krävs opponering på annans samt försvar av eget arbete.

Allmänna anvisningar för examensarbeten finns på KTH:s hemsida. Specifika råd och anvisningar för examensarbeten vid Byggproduktion erhålls inför examensarbetets start.

Behörighet

Studerande i åk 2 på högskoleprogrammet Byggproduktion. Minst 85,0 hp inom programmet, varav minst 3,0 hp från kurs AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg-anläggning eller motsvarande kurs.

Litteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 7,5, betygsskala: P, F

Examensarbetet ska normalt utföras under utbildningens sista termin. AF108X ersätter AF171X.

För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt något av kursens utbildningsmål. Betyget utgör en helhetsbedömning och sätts av examinator.

Examensarbetet ska vara plagiatkontrollerat. För godkänt examensarbete krävs genomförd delredovisning, godkänd och seminariebehandlad skriftlig slutrapport samt deltagande i opponering. Vid såväl muntlig som skriftlig redovisning ställs krav på struktur, formalia och god språkhantering. Hela examensarbetet rapporteras som ett moment om 7,5 hp. Examensarbetets titel på svenska och engelska skrivs in i betyget.

Underkänt betyg kan sättas:

- om givna tidsramar för examensarbetet överskrids.

- om ett eller flera av målen och kriterierna för examensarbetet inte uppfylls.

Vid underkänt betyg ska studenten göra ett nytt examensarbete vid ett kommande kurstillfälle.

Krav för slutbetyg

Skriftlig veckovis tidrapportering inlämnad enligt avdelningens instruktioner. Närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska handledarmöten enligt schema (meddelas senast vid kursstart). Godkänd skriftlig slutrapport ska vara inlämnad enligt avdelningens instruktioner.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)

Examinator

Ivo Martinac <im@kth.se>

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.