AF109X Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå 7,5 hp

Degree Project in Civil Engineering - Construction Management, First Cycle

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Examensarbetet ska omfatta problemställningar som ger en fördjupning inom vald inriktning. Arbetet ska normalt vara kopplat till en arbetsplats utanför KTH.

Ämnesområdet ska godkännas av examinator.

Lärandemål *

Gäller högskoleexamen:

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna:

1. Visa kännedom om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området

2. Visa förmåga att kritiskt, söka, samla och använda relevant information

3. Visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper

4. Visa förmåga att hantera relevanta etiska frågeställningar

5. Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom någon del av huvudområdet teknik

6. Visa förmåga att beakta valt ämnesområde ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursupplägg

Examensarbetet genomförs tillsammans med en annan student eller i undantagsfall individuellt. Examensarbetet bedrivs med stöd av akademisk handledare samt handledare med koppling till näringslivet.

Examensarbetet förutsätter deltagande i föreläsningar/seminarier i vetenskaplig teori och metod. Tidrapportering ska ske kontinuerligt till examinator och handledare.

Examensarbetet ska delredovisas efter halva läsperioden och slutredovisas skriftligt och muntligt på svenska. För fullgjord kurs krävs opponering på annans samt försvar av eget arbete.

Allmänna anvisningar för examensarbeten finns på KTH:s hemsida. Specifika råd och anvisningar för examensarbeten vid Byggproduktion erhålls inför examensarbetets start.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

HF1700 Matematik

HS1722 Statik och hållfasthetslära

AF1731 Byggteknik 1

HS1735 Projekt hus och installationer

AF1722 Byggprocessen

AF1730 Building Information Modeling

AF1732 Byggteknik 2

AF1742 Byggekonomi och kvalitet

HS1733 Betongkonstruktion

HS1725 Byggproduktion och ledarskap

AF1736 Fältmätning

HS1015 Byggstyrning

AF1724 Anläggningsteknik

ELLER enl tidigare:

Studerande i åk 2 på högskoleprogrammet Byggproduktion. Minst 85,0 hp inom programmet, varav minst 3,0 hp från kurs AF1724 Anläggningsteknik 1 eller motsvarande kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Backman, Jarl Rapporter och uppsatser

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • XUPP - Examinationsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet ska normalt utföras under utbildningens sista termin. AF109X ersätter AF172X.

För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt något av kursens utbildningsmål. Betyget utgör en helhetsbedömning och sätts av examinator.

Examensarbetet ska vara plagiatkontrollerat. För godkänt examensarbete krävs genomförd delredovisning, godkänd och seminariebehandlad skriftlig slutrapport samt deltagande i opponering. Vid såväl muntlig som skriftlig redovisning ställs krav på struktur, formalia och god språkhantering. Hela examensarbetet rapporteras som ett moment om 7,5 hp. Examensarbetets titel på svenska och engelska skrivs in i betyget.

Underkänt betyg kan sättas:

- om givna tidsramar för examensarbetet överskrids.

- om ett eller flera av målen och kriterierna för examensarbetet inte uppfylls.

Vid underkänt betyg ska studenten göra ett nytt examensarbete vid ett kommande kurstillfälle.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig veckovis tidrapportering inlämnad enligt avdelningens instruktioner. Närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska handledarmöten enligt schema (meddelas senast vid kursstart). Godkänd skriftlig slutrapport ska vara inlämnad enligt avdelningens instruktioner.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Annika Gram

Zeev Bohbot

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF109X

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström (alicja.tykocka-strom@byv.kth.se)