Hoppa till huvudinnehållet

AF122X Examensarbete inom bro- och stålbyggnad, grundnivå 15,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AF122X (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet ska utgöra en fördjupning inom huvudområdet på grundnivå för att uppfylla kraven för examen. Kursen utformas som ett begränsat projekt av självständig karaktär inom bro- och stålbyggnad.

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

Visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet.

Visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.

Visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet teknik.

Visa förståelse för innebörden av en hållbar utveckling inom ämnesområdet

Kursupplägg

Kursen bedrivs som ett projektarbete och genomförs individuellt eller tillsammans med annan student. Kursen är upplagd med organiserad handledning och med avstämning av delmoment under kursperioden.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Minst 120 högskolepoäng skall vara avklarade, varav 60 högskolepoäng med successiv fördjupning på grundnivå inom huvudområdet. Det åligger examinator att tillse att studenten har den fördjupning som avses ovan. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig. Examensarbetet skall normalt utföras under utbildningens sista termin

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Relevant litteratur för att kunna genomföra examensarbetet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet ska normalt genomföras under utbildningens sista termin. För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av kursens lärandemål.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt examensuppgift som redovisas vid ett seminarium.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF122X

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johan L Silfwerbrand jsilfwer@kth.se

Övrig information

gammal kod 1C1008