AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp

Soil Mechanics and Foundation Engineering

Kursen behandlar grundläggande teorier för jordmekanik, d.v.s. jords hållfasthets- och deformationsegenskaper och hur vatten påverkar dessa egenskaper. Kursen behandlar också moderna geotekniska laborationsmetoder och principer för dimensionering av olika geokonstruktioner.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61497

 • Kursen startar

  2019-03-19

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 5

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Målgrupp

  Uppdragsutbildningskurs. Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

- Definiera och använda grundläggande begrepp inom jordmekaniken, exempelvis total- och effektivspänning, porvattentryck, skjuvhållfasthet, sättningsmodul.

- Beräkna de initiala vertikalspänningarna i en jordprofil och tilläggslasterna i jordprofilen vid pålastning.

- Med utgångspunkt från en problemställning välja passande jordmekanisk modell för dimensionering av geotekniska konstruktioner i brott- och bruksstadium.

- Analysera och dimensionera grundplattor med avseende på sättningar och stabilitet.

- Analysera och ange tillåtna schaktdjup och schaktslänter med avseende på hydrauliskt grundbrott, bottenupptryckning och stabilitet.

- Med enkla glidytemodeller analysera, dimensionera och värdera bankar och slänter med avseende på stabiliteten.

- Beräkna aktivt och passivt jordtryck mot grundmurar och sponter med Rankines och Coulombs jordtrycksmodeller.

- Utföra och rapportera en geoteknisk rutinundersökning och ett kompressionsförsök på lera i laboratorium.

- Skriva en geoteknisk beräknings- och dimensioneringspromemoria.

Utifrån verkliga problem övas du via laboration och övningsuppgifter i att självständigt och i grupp göra problemformuleringar, modelleringar och problemlösningar. Den skriftliga kommunikativa förmågan tränas genom att återkoppling ges på inlämnade rapporter. Den relevanta engelska terminologin görs tillgänglig i undervisningen och i kursboken.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande begrepp och egenskaper 
 • Geotekniska laboratoriemetoder
 • Effektivspänningsbegreppet 
 • Skjuvhållfasthet
 • Konsolideringsteori
 • Spänningsfördelning i jordtryck
 • Bärighet
 • Släntstabilitet 

Kursupplägg

Föreläsningar, workshop/övningstillfällen och en laboration. Under kursens gång skall tre stycken övningsuppgifter och en laboration genomföras gruppvis och redovisas i rapportform. Obligatorisk närvaro erfordras endast för laborationen.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 15 hp Matematik/Tillämpad matematik samt 5 hp Geologi, Geoteknik eller Geovetenskap.

Litteratur

Braja M. Das "Principles of Geotechnical Engineering", Sixth Edition.

Examination

 • TENA - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övning och laborationer, 3,0, betygsskala: P, F

TENA Tentamen 4,5 hp. Betygsskala: A-F

ÖVNA Övningsuppgifter 3,0 hp. Betygsskala: P,F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TENA, 4,5 hp)
Fullgjord övnings- och laborationskurs (ÖVNA, 3 hp) Slutbetyget bestäms av betyget på tentamen.

Ges av

ABE/Jord- och bergmekanik

Kontaktperson

Johan Spross, spross@kth.se 08-790 8683

Examinator

Stefan Larsson <stefan.larsson@byv.kth.se>

Övrig information

Gammal kod: 1L1601

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.