AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp

Soil Mechanics and Foundation Engineering

Kursen behandlar grundläggande teorier för jordmekanik, d.v.s. jords hållfasthets- och deformationsegenskaper och hur vatten påverkar dessa egenskaper. Kursen behandlar också moderna geotekniska laborationsmetoder och principer för dimensionering av olika geokonstruktioner.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Grundläggande begrepp och egenskaper 
 • Geotekniska laboratoriemetoder
 • Effektivspänningsbegreppet 
 • Skjuvhållfasthet
 • Konsolideringsteori
 • Spänningsfördelning i jordtryck
 • Bärighet
 • Släntstabilitet 

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

- Definiera och använda grundläggande begrepp inom jordmekaniken, exempelvis total- och effektivspänning, porvattentryck, skjuvhållfasthet, sättningsmodul.

- Beräkna de initiala vertikalspänningarna i en jordprofil och tilläggslasterna i jordprofilen vid pålastning.

- Med utgångspunkt från en problemställning välja passande jordmekanisk modell för dimensionering av geotekniska konstruktioner i brott- och bruksstadium.

- Analysera och dimensionera grundplattor med avseende på sättningar och stabilitet.

- Analysera och ange tillåtna schaktdjup och schaktslänter med avseende på hydrauliskt grundbrott, bottenupptryckning och stabilitet.

- Med enkla glidytemodeller analysera, dimensionera och värdera bankar och slänter med avseende på stabiliteten.

- Beräkna aktivt och passivt jordtryck mot grundmurar och sponter med Rankines och Coulombs jordtrycksmodeller.

- Utföra och rapportera en geoteknisk rutinundersökning och ett kompressionsförsök på lera i laboratorium.

- Skriva en geoteknisk beräknings- och dimensioneringspromemoria.

Utifrån verkliga problem övas du via laboration och övningsuppgifter i att självständigt och i grupp göra problemformuleringar, modelleringar och problemlösningar. Den skriftliga kommunikativa förmågan tränas genom att återkoppling ges på inlämnade rapporter. Den relevanta engelska terminologin görs tillgänglig i undervisningen och i kursboken.

Kursupplägg

Föreläsningar, workshop/övningstillfällen och en laboration. Under kursens gång skall tre stycken övningsuppgifter och en laboration genomföras gruppvis och redovisas i rapportform. Obligatorisk närvaro erfordras endast för laborationen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet samt 15 hp Matematik/Tillämpad matematik samt 5 hp Geologi, Geoteknik eller Geovetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Braja M. Das "Principles of Geotechnical Engineering"

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övning och laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TENA Tentamen 4,5 hp. Betygsskala: A-F

ÖVNA Övningsuppgifter 3,0 hp. Betygsskala: P,F

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd skriftlig tentamen (TENA, 4,5 hp)
Fullgjord övnings- och laborationskurs (ÖVNA, 3 hp) Slutbetyget bestäms av betyget på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Stefan Larsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1601

Ges av

ABE/Jord- och bergmekanik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johan Spross, spross@kth.se 08-790 8683

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Gammal kod: 1L1601