AF170X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 7,5 hp

Degree Project in the Built Environment, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten aktivt kunna medverka i att:

 • tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom huvudområdet för en given frågeställning inom ämnesområdet byggproduktion-anläggning-installation
 • inom givna ramar, självständigt analysera och diskutera frågeställningar och lösa större problem på grundnivå inom huvudområdet
 • reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras tekniska rapporter ur både teoretiska och praktiskt tillämpbara synvinklar och kunna återkoppla dessa till vetenskapliga grunder
 • dokumentera och presentera sitt arbete muntligt och skriftligt med krav på struktur, formalia och språkhantering
 • aktivt medverka vid projektering och byggande av mindre väg-, banvall-, tunnel-, bro- eller kajbyggnation
 • utföra enklare tids- och kostnadsberäkning av anläggningsarbete
 • dra praktiska slutsatser av laborativa värden
 • aktivt medverka vid beräkning av det totala vattenbehovet för ett område med olika bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner
 • aktivt medverka vid beräkning av avrinningen av spill- och dagvatten för ett område med olika bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner
 • aktivt medverka vid dimensionering av vatten-, spill- och dagvattenledningar för detta område

Kursens huvudsakliga innehåll

 •  Projektering, dimensionering samt byggande av mindre anläggningsobjekt
 •  Kalkylering, planering och genomförande
 •  Geotekniska anläggningsinriktade laborationer och fältövningar
 •  Vattenbehov i ett samhälle
 •  Dimensionering av va-ledningar

Kursupplägg

Kursen består av obligatoriska föreläsningar och ett projektarbete som genomförs i grupper om två studenter.

Behörighet

Minst 80 hp avklarat i utbildningsprogrammet samt godkänt i kursen HS1724 Anläggningsteknik

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I examensuppgiften om 7,5 hp ingår två moment.

Moment 1: muntlig delredovisning
Moment 2: skriftlig och muntlig redovisning

Krav för slutbetyg

Godkänd examensuppgift samt aktivt deltagande i obligatoriska föreläsningar och projektarbete samt deltagande i organiserad handledning.
Betygsskala: A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2014.