AF170X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 7,5 hp

Degree Project in the Built Environment, First Cycle

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 •  Projektering, dimensionering samt byggande av mindre anläggningsobjekt
 •  Kalkylering, planering och genomförande
 •  Geotekniska anläggningsinriktade laborationer och fältövningar
 •  Vattenbehov i ett samhälle
 •  Dimensionering av va-ledningar

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten aktivt kunna medverka i att:

 • tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom huvudområdet för en given frågeställning inom ämnesområdet byggproduktion-anläggning-installation
 • inom givna ramar, självständigt analysera och diskutera frågeställningar och lösa större problem på grundnivå inom huvudområdet
 • reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras tekniska rapporter ur både teoretiska och praktiskt tillämpbara synvinklar och kunna återkoppla dessa till vetenskapliga grunder
 • dokumentera och presentera sitt arbete muntligt och skriftligt med krav på struktur, formalia och språkhantering
 • aktivt medverka vid projektering och byggande av mindre väg-, banvall-, tunnel-, bro- eller kajbyggnation
 • utföra enklare tids- och kostnadsberäkning av anläggningsarbete
 • dra praktiska slutsatser av laborativa värden
 • aktivt medverka vid beräkning av det totala vattenbehovet för ett område med olika bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner
 • aktivt medverka vid beräkning av avrinningen av spill- och dagvatten för ett område med olika bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner
 • aktivt medverka vid dimensionering av vatten-, spill- och dagvattenledningar för detta område

Kursupplägg

Kursen består av obligatoriska föreläsningar och ett projektarbete som genomförs i grupper om två studenter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 80 hp avklarat i utbildningsprogrammet samt godkänt i kursen HS1724 Anläggningsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • XUPP - Examensuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I examensuppgiften om 7,5 hp ingår två moment.

Moment 1: muntlig delredovisning
Moment 2: skriftlig och muntlig redovisning

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd examensuppgift samt aktivt deltagande i obligatoriska föreläsningar och projektarbete samt deltagande i organiserad handledning.
Betygsskala: A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Silfwerbrand

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF170X

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.