AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken 7,5 hp

Architecture and Building Techniques

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Arkitektur
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50813

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  25 - 40

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Magnus Helgesson <magnus.helgesson@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TIBYH årskurs 3 inriktning abyi.

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • ha inblick i byggteknik som gestaltande uttrycksmedel
 • kunna visa relationer mellan detaljritningar, huvudritningar och gestaltning
 • ha inblick i vilken påverkan beställarens krav specificerade i ett lokalprogram och konsulters krav specificerade i programhandlingar har på byggnadens egenskaper
 • ha fördjupade kunskaper i projekteringsmetodik och tillämpa dem i ett projekt
 • ha fördjupade kunskaper i brandtekniska frågor och kunna tillämpa dem i ett projekt
 • Beakta arkitektur och byggnadstekniken ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursmoment:

 • Arkitektur, bygg- och installationsteknik
 • Föreläsningar om arkitektur, konstruktion, installationsteknik, brand och ljud
 • En längre individuell gestaltningsuppgift som avslutas med en gemensam redovisning
 • Projektera en byggnad från kraven i lokalprogrammet fram till systemhandling i ett Building Information  Modeling system, BIM

Kursupplägg

Kursen utgår från ett projekt som löper genom hela perioden. Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, studiebesök och övningsuppgifter - individuellt och i grupp - genomförs som stöd för projektet.

Behörighet

Studerande i åk 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

AF1730 Building Informaion Modeling
HS1008 Konstruktionsteknik
minst 3,5 hp avklarade delmoment på TENA och ÖVNA inom kursen HS1001 Konstruktion och design
eller motsvarande kurser

Litteratur

Bodin, Anders: Arkitekturens handbok, ISBN 978-91-8600-900-7

Övrig litteratur meddelas vid kursens start.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkänd projektuppgift (minst betyg E).
Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Zeev Bohbot, zeev.bohbot@byv.kth.se

Examinator

Zeev Bohbot <zeev.bohbot@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kurskod: HS1026

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.