AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg - anläggning 7,5 hp

Building Services Engineering 1 within Construction and Civil Engineering

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60382

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 15

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Alicja Tykocka Ström <alicja.tykocka-strom@byv.kth.se>

 • Lärare

  Hans Zetterholm <hanzette@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TBYPH med spår installation

 • Del av program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60733

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  20 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Jessica Walton <jessica.walton@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TBYPH med spår installation

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna de adekvata termodynamiska begreppen, förstå inneklimatets påverkan på människor och byggnader samt ha fördjupade kunskaper i strömnings- och energiteknik
 • med viss handledning självständigt kunna utföra projektering/dimensionering samt upprätta ritningar med digital projekteringsmetodik av fastighetstekniska installationer för uppvärmning, luftbehandling och klimatkylning samt styr- och reglertekniska installationer
 • ha goda kunskaper om de vanligaste på marknaden förekommande installationskomponenterna och systemen och därigenom kunna ta ansvaret som  ledare för installationsentreprenader

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar:

 • termodynamik
 • strömningsteknik
 • fastighetstekniska installationer
 • styr-, regler- samt energiteknik
 • teorier om hur människan påverkas av inomhusklimatet
 • branschens regelverk

Behörighet

Studerande i åk 2 på högskoleprogrammet Byggproduktion. Minst 50 hp inom programmet samt

HS1721 Husbyggnad
HS1730 Byggfysik med byggmateriallära
HS1735 Projekt hus och installationer
eller motsvarande kurser

Litteratur

Warfvinge, C/Dahlbom, M: Projektering av VVS-installationer

Webbaserat material

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examination sker genom skriftlig tentamen samt en projektuppgift. Projektuppgiften är uppdelad i flera delar, varav (minst) en ska utföras i samverkan med ett företag, och då företrädesvis i samband med praktikperioden för årskurs 2 på programmet Byggproduktion.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström (alicja.tykocka-strom@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TBYPH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.