Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg - anläggning 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50613

Rubriker med innehåll från kursplan AF1718 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar:

 • Termodynamik
 • Strömningsteknik
 • Fastighetstekniska installationer
 • Styr-, regler- och energiteknik
 • Inomhusklimatets påverkan på människan
 • Val av fastighetstekniska installationer med hänsyn taget till hållbarhet

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för adekvata termodynamiska begrepp
 • beskriva inneklimatets påverkan på människor och byggnader
 • utföra enklare dimensionering utifrån erhållen kunskap i strömnings- och energiteknik
 • utföra enklare projektering av fastighetstekniska installationer
 • välja lämpliga installationssystem och -komponenter för mindre projekt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurser: AF1763

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination sker genom skriftlig tentamen samt en projektuppgift. Projektuppgiften är uppdelad i flera delar, varav (minst) en ska utföras i samverkan med ett företag, och då företrädesvis i samband med praktikperioden för årskurs 2 på programmet Byggproduktion.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström (alicja.tykocka-strom@byv.kth.se)

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TBYPH.