AF1722 Byggprocessen 5,0 hp

The Building Process

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • beskriva byggprocessens olika förlopp och vilka lagar och bestämmelser som påverkar byggprocessen
 • beskriva de olika parterna i byggprocessen och ange deras arbetsuppgifter
 • beskriva och analysera olika entreprenad- och ersättningsformer
 • beskriva och analysera olika upphandlingsformer
 • lösa grundläggande frågor i entreprenadjuridik
 • beskriva betydelsen av olika ledarskapsroller och kommunikation
 • kunna beakta byggprocessen ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Byggprocessen
 • Entreprenadjuridik
 • Ledarskap

Behörighet

AF1731 Byggteknik 1

Litteratur

Nordstrand, Uno: Byggprocessen
Allmänna Bestämmelser AB04
Wilke, CG: Chef eller Ledare

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examination sker genom skriftlig tentamen samt obligatorisk projektuppgift.

Krav för slutbetyg

Godkänd projektuppgift (PRO1 1,0 hp), betygsskala P/F
Godkänd tentamen (TEN1, 4,0 hp), betygsskala A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.