AF1723 Bygglogistik och riskhantering 5,0 hp

Building Logistics and Risk Management

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Studenten skall ha:

 • kunskap om byggandets försörjningskedja, kapacitet, planering och tidsplaner
 • kunskap om hur olika leveransservicelösningar stödjer effektiv produktion
 • kunskap om risker, olika sannolikhet för risker och dess påverkan på effektiv produktion
 • kännedom om sin egen roll i möjligheterna och riskerna att påverka totalkostnaden samt hur olika logistikverktyg kan användas i planering, arbetsmiljö och inköp
 • kunskap för att kunna beskriva och tillämpa för bygg-anläggningsbranschens grundläggande begrepp, modeller, verktyg och arbetsmetoder för att observera, kartlägga och beskriva ett logistiksystem på en generell nivå
 • kunskap för att kunna sammanställa och kommunicera en enklare kartläggning av ett specifikt logistiksystem inom bygg-anläggningsbranschen, samt hur detta samverkar med materialleverantören
 • kunskap i att kunna värdera och jämföra flera olika handlingsalternativ, med avseende på risk i förändring av ett specifikt logistiksystem
 • kunna beakta bygglogistik ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Byggandets försörjningskedja
 • Kapacitetsberäkning
 • Planering och tidplaner
 • Totalkostnader
 • Risker, sannolikheter
 • Grundläggande begrepp för att beskriva logistiksystem
 • Grundläggande principer för att skapa lönsamhet genom effektiv logistik
 • Formulera förutsättningar för effektiv logistik genom kartläggning och analys av produktionsprojekt
 • Formulera och utvärdera lönsamhet och  risker med olika logistiska handlingsalternativ
 • Kommunicera produktionsplan i sin helhet, från beslutssituation till beslut och handlingsplan för implementering av logistiksystem

Behörighet

AF1731 Byggteknik 1

AF1732 Byggteknik 2

Litteratur

Modern logistik - för ökad lönsamhet av Björn Oskarsson, Håkan Aronsson och Bengt Ekdahl, Liber förlag, senaste utgåvan

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 1,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Projektuppgiften (PRO1; 1,0 hp) är att i grupp utveckla en skriftlig rapport om vald logistiklösning för valt material att tillhandahålla en tillfällig större arbetsplats inom byggproduktion.

Godkänd tentamen (TEN1; 4,0 hp), ger något av betygen A, B, C, D, E.

Student som uppnår betyg Fx ska göra en komplettering vars omfattning och innehåll tar sin utgångspunkt i de kunskapsluckor som inlämnad tentamen visar. Betyg F innebär omtentamen.

Krav för slutbetyg

Godkänd projektuppgift (PRO1; 1,0 hp) betygsskala A-F
Skriftlig tentamen (TEN1; 4,0 hp), betygsskala A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Sven Dahlström (sven.dahlstrom@byv.kth.se)

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.