Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AF1723 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Byggandets försörjningskedja
 • Kapacitetsberäkning
 • Planering och tidplaner
 • Totalkostnader
 • Risker, sannolikheter
 • Grundläggande begrepp för att beskriva logistiksystem
 • Grundläggande principer för att skapa lönsamhet genom effektiv logistik
 • Produktionsplanen i sin helhet, från beslutssituation till beslut

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva byggandets försörjningskedja, kapacitet, planering och tidsplaner
 • beskriva hur olika leveransservicelösningar stödjer effektiv produktion
 • redogöra för risker, olika sannolikhet för risker och dess påverkan på effektiv produktion
 • analysera sin egen roll i möjligheterna och riskerna att påverka totalkostnaden samt hur olika logistikverktyg kan användas i planering, arbetsmiljö och inköp
 • beskriva och tillämpa för bygg-anläggningsbranschens grundläggande begrepp, modeller, verktyg och arbetsmetoder för att observera, kartlägga och beskriva ett logistiksystem på en generell nivå
 • sammanställa och kommunicera en enklare kartläggning av ett specifikt logistiksystem inom bygg-anläggningsbranschen, samt hur detta samverkar med materialleverantören
 • värdera och jämföra flera olika handlingsalternativ, med avseende på risk i förändring av ett specifikt logistiksystem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom en projektuppgift (PRO1) och en skriftlig tentamen (TEN1). 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sven Dahlström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1723

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sven Dahlström (sven.dahlstrom@byv.kth.se)

Övergångsbestämmelser

Sista undervisningstillfälle: HT20

Sista examinationstillfället: HT23

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1750

Övrig information

Sista undervisningstillfälle: HT20

Sista examinationstillfället: HT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1750