AF1726 Fältmätningsteknik med matematisk statistik. Anläggning B 7,5 hp

Surveying and Mathematical Statistics. Civil Engineering B

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Målformulering för betyget E.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Beräkna polära utsättningsdata för punkter

Beräkna plankoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

• Polär inmätning

• Ortogonal inmätning

• Inbindning

• Skärbindning

Beräkna höjdkoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

• Avvägning

• Trigonometrisk höjdmätning

Instrumentuppställning och mätning med totalstation och avvägningsinstrument

Protokollföring och beräkning av mätprotokoll

Förstå GPS-systemets uppbyggnad och funktion

Redogöra för hur felteori tillämpas inom mättekniken

Transformera punkter mellan tvådimensionella likformiga koordinatsystem

Kunna redogöra för.

• Anläggning: Täktverksamhet, ballast

• Fältundersökningar, kartering av markegenskaper.

Kursens huvudsakliga innehåll

Referenssystem i plan och höjd

Polär utsättning

Polär- och ortogonal inmätning

Fri station

Polygontåg

Avvägning och trigonometrisk höjdmätning

GPS

Felteori

Koordinattransformation

• Studiebesök

• Anläggning: Täktverksamhet, ballast

• Fältundersökning - kartering av markegenskaper.

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.