Hoppa till huvudinnehållet

AF1726 Fältmätningsteknik med matematisk statistik. Anläggning B 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AF1726 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Referenssystem i plan och höjd

Polär utsättning

Polär- och ortogonal inmätning

Fri station

Polygontåg

Avvägning och trigonometrisk höjdmätning

GPS

Felteori

Koordinattransformation

• Studiebesök

• Anläggning: Täktverksamhet, ballast

• Fältundersökning - kartering av markegenskaper.

Lärandemål

Målformulering för betyget E.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Beräkna polära utsättningsdata för punkter

Beräkna plankoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

• Polär inmätning

• Ortogonal inmätning

• Inbindning

• Skärbindning

Beräkna höjdkoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

• Avvägning

• Trigonometrisk höjdmätning

Instrumentuppställning och mätning med totalstation och avvägningsinstrument

Protokollföring och beräkning av mätprotokoll

Förstå GPS-systemets uppbyggnad och funktion

Redogöra för hur felteori tillämpas inom mättekniken

Transformera punkter mellan tvådimensionella likformiga koordinatsystem

Kunna redogöra för.

• Anläggning: Täktverksamhet, ballast

• Fältundersökningar, kartering av markegenskaper.

* Beakta inmätningsmetoderna ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1726

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Sista undervisningstillfälle: VT20

Sista examinationstillfället: VT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1739

Övrig information

Sista undervisningstillfälle: VT20

Sista examinationstillfället: VT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1739