AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad 7,5 hp

Development of Residential Buildings. Renovation, Rebuilding and Extension

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna genomföra ett ROT-projekt inkluderande teknik och ekonomi på en fastighet  hos ett privat eller allmännyttigt fastighetsföretag. Husbyggnaden på fastigheten kan innehålla bostäder och/eller lokaler.
 • kunna upprätta en plan för tekniskt lämplig renovering, ombyggnad och tillbyggnad med fokus på hållbart byggande samt en underhållsplan då detta arbete är genomfört
 • ha övergripande kunskaper om olika nu och i framtiden på marknaden förekommande installationssystems  tekniska nivåer och kostnaderna för dessa sett till totala kostnaden för en husbyggnad och LCC
 • kunna upprätta en enklare investeringskalkyl för upprustning, uppgradering av byggnad med hänsyn taget till hållbart byggande och analysera risker och tid för "pay off "
 • ha kunskaper och färdigheter om hur teknisk och ekonomisk förvaltning kan utföras på vald husbyggnad
 • kunna genomföra enklare upphandling av teknisk och administrativ förvaltning med hjälp av Aff-dokument
 • ha kunskap och förståelse för tillämpad nomenklatur och nyckeltal vid teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning/utveckling
 • kunna genomföra ett ROT-projekt inkluderande teknik och ekonomi på en fastighet hos ett privat eller allmännyttigt fastighetsföretag. Husbyggnaden på fastigheten kan innehålla bostäder och/eller lokaler.
  • kunna upprätta en plan för tekniskt lämplig renovering, ombyggnad och tillbyggnad med fokus på hållbart byggande samt en underhållsplan då detta arbete är genomfört

  • ha övergripande kunskaper om olika nu och i framtiden på marknaden förekommande installationssystems tekniska nivåer och kostnaderna för dessa sett till totala kostnaden för en husbyggnad och LCC

  • kunna upprätta en enklare investeringskalkyl för upprustning, uppgradering av byggnad med hänsyn taget till hållbart byggande och analysera risker och tid för "pay off "

  • ha kunskaper och färdigheter om hur teknisk och ekonomisk förvaltning kan utföras på vald husbyggnad

  • kunna genomföra enklare upphandling av teknisk och administrativ förvaltning med hjälp av Aff-dokument

  • ha kunskap och förståelse för tillämpad nomenklatur och nyckeltal vid teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning/utveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Renovering, ombyggnad och tillbyggnad - husbyggnadsutveckling, funktion , kvalitet, livslängd
 • Renovering, ombyggnad och tillbyggnad - med avseende på  begreppet hållbart byggande
 • Installationssystem och dess kostnader som finns att tillgå nu och i framtiden vid kvalitets- och funktionsuppgradering  av systemen
 • Tekniska objektsbeskrivningar och underhållsplaner
 • Tekniska installations-, byggnads-  och dispositionsuppgraderingar, pay off
 • Upprustning av bostadsbyggnad och/eller kontorsbyggnad. Miljonprogrammets bostäder.
 • Utveckling i bostadsbyggnad och/eller kontorsbyggnad
 • Investeringsbedömning och kalkylering av livscykelkostnader (LCC)
 • Upphandling av tekniska och administrativa förvaltningstjänster (Aff-dokument)
 • Drift och underhåll, investeringar i husbyggnad
 • En bostadsrättsförenings tekniska och ekonomiska plan kring förvaltandet av sin husbyggnad
 • Aktiv teknisk förvaltning, beställarens relationer till underentreprenörer samt Brf-styrelsens relation  till medlemmarna
 • Renovering, ombyggnad och tillbyggnad - husbyggnadsutveckling, funktion , kvalitet, livslängd
 • Renovering, ombyggnad och tillbyggnad - med avseende på  begreppet hållbart byggande
 • Installationssystem och dess kostnader som finns att tillgå nu och i framtiden vid kvalitets- och funktionsuppgradering  av systemen
 • Tekniska objektsbeskrivningar och underhållsplaner
 • Tekniska installations-, byggnads-  och dispositionsuppgraderingar, pay off
 • Upprustning av bostadsbyggnad och/eller kontorsbyggnad. Miljonprogrammets bostäder.
 • Utveckling i bostadsbyggnad och/eller kontorsbyggnad
 • Investeringsbedömning och kalkylering av livscykelkostnader (LCC)
 • Upphandling av tekniska och administrativa förvaltningstjänster (Aff-dokument)
 • Drift och underhåll, investeringar i husbyggnad
 • En bostadsrättsförenings tekniska och ekonomiska plan kring förvaltandet av sin husbyggnad
 • Aktiv teknisk förvaltning, beställarens relationer till underentreprenörer samt Brf-styrelsens relation  till medlemmarna
 • Teknisk och ekonomisk fastighetsnomenklatur, nyckeltal
 • Teknisk och ekonomisk fastighetsnomenklatur, nyckeltal

Behörighet

Studerande i åk 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design samt studerande i åk 2 på högskoleingenjörsprogrammet Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

AF1740 Ekonomi och organisation eller motsvarande kurs

AF1731 Byggteknik 1

AF1732 Byggteknik 2

AF1733 Byggteknik 3

AF1726 Fältmätningsteknik

HF1904 Linjär algebra

HF1905 Matematisk analys

HF1906 Matematisk statistik

AF1734 Byggnadsmekanik 1

AF1735 Byggnadsmekanik 2

Litteratur

Årskostnader bostäder (Repab)
Handbok i kostnadsjakt (SABO)
Aff-dokumenten via Svensk Byggtjänst
Material i kurskatalog på”Bilda”
Delar ur BBR (Boverkets byggregler)
PBL (Plan och bygglagen)

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Skriftlig rapport och muntlig redovisning av valt ROT-projekt. Ska innehålla beskrivningar av byggnad/fastighetsobjekt med bilder, gestaltning av ROT-åtgärder med ritningar, kalkyler med kostnader och framtida intäkter (LCC) för vald ROT-åtgärd samt en teknisk underhållsplan.

Student som uppnår betyg Fx ska göra en komplettering vars omfattning och innehåll tar sin utgångspunkt i de kunskapsluckor som inlämnad tentamen visar. Betyg F innebär omtentamen.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Sven Dahlström (sven.dahlstrom@byv.kth.se)

Examinator

Sven Dahlström <sven.dahlstrom@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.