Hoppa till huvudinnehållet

AF1733 Byggteknik 3, Byggfysik och materiallära 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AF1733 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • De vanligast förekommande byggmaterialen och deras egenskaper
 • Ledning, strålning, konvektion och värmekapacitet
 • Fukt i luft och material, fuktkällor och fukttransport
 • Akustik, brand, radon och tjäle
 • Laboration med mätningar av kapillärsugning för ett material, hygroskopicitet för tre material, krympning/svällning för trä
 • Hållbarhetsaspekter gällande val av material och byggteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • ge exempel på och beskriva vanliga byggnadsmaterial utifrån egenskaper, användningsområde och tillverkning
 • förklara de olika sätten för hur värme och fukt transporteras
 • utföra beräkningar för fukt i luft och i material
 • utföra beräkningar beträffande värme- och fukttransport för byggnader.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Zeev Bohbot

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1733

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gunilla Teofilusson (gteo@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Sista undervisningstillfälle: VT21

Sista examinationstillfället: VT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1744

Övrig information

Sista undervisningstillfälle: VT21

Sista examinationstillfället: VT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1744