Hoppa till huvudinnehållet

AF1736 Fältmätningsteknik och Anläggning B 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AF1736 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

·         Referenssystem i plan och höjd

·         Polär utsättning

·         Polär- och ortogonal inmätning

·         Fri station

·         Polygontåg

·         Avvägning och trigonometrisk höjdmätning

·         GPS

·         Studiebesök

·         Anläggning: täktverksamhet, ballast

Fältundersökning - kartering av markegenskaper

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

·         Beräkna polära utsättningsdata för angivna punkter

·         Beräkna plankoordinater för nya punkter med olika inmätningsmetoder

·         Beräkna höjdkoordinater för nya punkter med olika inmätningsmetoder

·         Göra en instrumentuppställning och mätning med totalstation och avvägningsinstrument

·         Genomföra protokollföring och beräkning av mätprotokoll

·         Förklara GPS-systemets funktion

·         Genomföra fältundersökningar inkl. kartering av markegenskaper

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

HF1700 Matematik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp , betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgift, 3,0 hp , betygsskala: P, F

Betygskriterier meddelas vid kursstart

Övriga krav för slutbetyg

Betygskriterier meddelas vid kursstart

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1736

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Sista undervisningstillfälle: HT19

Sista examinationstillfället: HT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1739

Övrig information

Sista undervisningstillfälle: HT19

Sista examinationstillfället: HT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1739