AF1738 Byggteknik 2 10,0 hp

Building Technology 2

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Arkitekturhistoria
 • Byggnadsteknik för mindre byggnader
 • Byggnadsteknik för ett hållbart byggande
 • Byggnadsmaterial
 • CAD-projektering
 • Installationsteknik
 • Projektuppgift ”Villa”

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva husbyggnadsteknik för en mindre byggnad
 • redogöra för sambandet mellan husbyggnadsteknik och samhällets hållbarhetsmål
 • redogöra för byggnadstekniker från 1800-talet och framåt
 • redogöra för olika byggnadsmaterial, deras beståndsdelar och tillverkningsprocess
 • planera och projektera en villa med angivna bygg- och installationstekniska mått med hjälp av lämplig programvara.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PROA - Projektuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1738

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.