AF1740 Ekonomi, kalkylering och organisation 7,5 hp

Economics, calculation and organization

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att ge en bred introduktion till ämnet företagsekonomi, byggkalkylering och organisation.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

·        Utföra beräkningar inom investeringskalkyler med olika metoder (nettonuvärde, pay-back, internränta, annuitet).·        Utföra beräkningar inom produktkalkylering för kostnads- och intäktsanalys med tillämpningar i byggverksamhet med och utan hjälpmedel i form av byggkalkyleringsverktyg.·        Analysera olika organisationsmodeller utifrån deras struktur, prestanda och tillämpning.·        Analysera marknadsstrategiska aspekter på affärsverksamheten i en affärsplan.·        Beskriva huvuddragen i praktisk tillämpning av svensk arbetsrätt.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Investeringskalkylering
 • Kostnads- och intäktsanalys
 • Byggkalkylering
 • Organisationsteori

Behörighet

AF1731 Byggteknik 1

HF1905 matematisk analys

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och vertyg

Litteratur

Företagsekonomi 100 faktabok, Skärvad/Olsson, Liber förlag
Företagsekonomi 100 övningsbok, Skärvad/Olsson, Liber förlag

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Projektuppgiften (PRO1; 1,5 hp) är att i grupp utveckla en skriftlig affärsplan och genomför en muntlig redovisning utifrån vald affärsidé. Rubrikmall och handledarskrift för affärsplanen finns i kurs-PM, samt beskrivning av inlämningsuppgift i ett kalkylprogram.

Godkänd tentamen (TEN1; 6,0 hp) ger något av betygen A, B, C, D, E.

Student som uppnår betyg Fx ska göra en komplettering vars omfattning och innehåll tar sin utgångspunkt i de kunskapsluckor som inlämnad tentamen visar. Betyg F innebär omtentamen.

Krav för slutbetyg

Godkänd projektuppgift (PRO1; 1,5 hp) betygsskala P, F
Skriftlig tentamen (TEN1; 6,0 hp), betygsskala A-F

Betygskriterier meddeleas vid kursstart. 

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Sven Dahlström (sven.dahlstrom@byv.kth.se)

Examinator

Sven Dahlström <sven.dahlstrom@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.