AF1740 Ekonomi, kalkylering och organisation 7,5 hp

Economics, calculation and organization

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att ge en bred introduktion till ett antal centrala frågor inom ämnet ekonomi, byggkalkylering och organisation.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • upprätta investeringskalkyler med olika metoder (nuvärde, pay-back, internränta, annuitet)
 • ett antal modeller för kostnads- och intäktsanalys och dess tillämpning i byggverksamhet med byggkalkyleringsverktyg
 • beskriva olika organisationsmodeller deras struktur, prestanda och tillämpning
 • beskriva marknadsstrategiska aspekter på affärsverksamhet
 • beskriva huvuddragen i arbetsrättens teoribildning
 • beakta ekonomisk hållbarhet

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Investeringskalkylering
 • Kostnads- och intäktsanalys
 • Byggkalkylering
 • Organisationsteori

Kursupplägg

 • Undervisning ges i form av föreläsningar med inslag av tillämpning
 • Projekt med tillämpning av teorin i form av affärsplan utifrån egen affärsidé
 • Laboration i Excelmiljö, obligatoriskt delmoment i projektet
 • Gästföreläsning i arbetsrätt
 • Räknestuga

Behörighet

Studerande i årskurs 2 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

AF1731 Byggteknik 1

HF1905 matematisk analys

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och vertyg

Litteratur

Företagsekonomi 100 faktabok, Skärvad/Olsson, Liber förlag
Företagsekonomi 100 övningsbok, Skärvad/Olsson, Liber förlag

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Projektuppgiften (PRO1; 1,5 hp) är att i grupp utveckla en skriftlig affärsplan och muntlig redovisning utifrån vald affärsidé. Rubrikmall och handledarskrift för affärsplanen finns i kurs-PM, samt inlämningsuppgift i kalkylprogrammet BIDCON.Godkänd tentamen (TEN1; 6,0 hp) ger något av betygen A, B, C, D, E.Student som uppnår betyg Fx ska göra en komplettering vars omfattning och innehåll tar sin utgångspunkt i de kunskapsluckor som inlämnad tentamen visar. Betyg F innebär omtentamen.

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (lägst betyg E) samt godkänt projekt.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Sven Dahlström (sven.dahlstrom@byv.kth.se)

Examinator

Sven Dahlström <sven.dahlstrom@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.