Hoppa till huvudinnehållet

AF1740 Ekonomi, kalkylering och organisation 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF1740 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Investeringskalkylering
 • Kostnads- och intäktsanalys
 • Byggkalkylering
 • Organisationsteori

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • utföra beräkningar inom investeringskalkyler med olika metoder (nettonuvärde, pay-back, internränta, annuitet)
 • utföra beräkningar inom produktkalkylering för kostnads- och intäktsanalys med tillämpningar i byggverksamhet med och utan hjälpmedel i form av byggkalkyleringsverktyg
 • analysera olika organisationsmodeller utifrån deras struktur, prestanda och tillämpning
 • analysera marknadsstrategiska aspekter på affärsverksamheten
 • beskriva en marknadsföringsprocess samt skapa handlingsplan för en hållbar utveckling av affärsidén i en affärsplan
 • beskriva huvuddragen i praktisk tillämpning av svensk arbetsrätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursregistrerad på:
AF1737 Byggteknik 1

AF1744 Byggteknik, värme- och fuktlära

AF1745/AF1738 Byggteknik, småhusprojektering/Byggteknik 2

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom en projektuppgift (PRO1) och en skriftlig tentamen (TEN1). 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1740

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Zeev Bohbot