Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AF1742 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Produkt- och investeringskalkylering
 • Företagsformer
 • Organisationsprinciper
 • Företagskultur i byggbranschen
 • Kvalitetssystem i byggproduktion                        
 • Livscykelanalys
 • Kvalitetssystemens betydelse för en hållbart byggproduktion

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för byggföretagets ekonomi, organisation och  omgivning
 • beräkna kapitalbindningseffekter i byggverksamhet
 • upprätta investeringskalkyler med olika metoder (nuvärde, annuitet m.m.)
 • med hjälp av kalkyleringsverktyg redogöra för ett antal modeller av kostnads- och intäktsanalyser och hur dessa tillämpas i byggverksamhet
 • beskriva hur kvalitetssystemen fungerar inom byggproduktionen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PRO1 består av en individuell inlämningsuppgift som genomförs under praktiktiden. Studenten ska använda sig av tillgängliga dokument samt genomföra intervjuer med ansvariga i syfte att ta reda på hur arbetet med kalkyler, inköp, bygglogistik och leveranser är organiserat och utförs. Rapporten ska ge en beskrivning av hur uppföljning och avstämningar av arbetet på en byggarbetsplats görs, och hur man arbetar för en ekonomiskt hållbar användning av resurser och tid.

TEN1 är skriftligtentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Zeev Bohbot

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1742

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sven Dahlström (sven.dahlstrom@byv.kth.se)

Övrig information

Tidigare kurskod: HS1728

Rekommenderade förkunskaper (t.o.m. VT19)

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg
HS1721 Husbyggnad
HS1731 Byggprocessen