AF1742 Byggekonomi och kvalitet 7,5 hp

Business Economics and Quality Systems

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TBYPH1 för programstuderande

VT20 TBYPH1 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61645

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Sven Dahlström <sven.dahlstrom@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TBYPH årskurs 1

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förstå byggföretagets ekonomi, organisation och  omgivning
 • förstå och tolka en årsredovisning och relevanta nyckeltal
 • beräkna kapitalbindnings effekter i byggverksamhet
 • upprätta investeringskalkyler med olika metoder (nuvärde, annuitet mm)
 • ett antal modeller för kostnads- och intäktsanalys och dess tillämpning i byggverksamhet med kalkyleringsverktyg
 • förstå hur kvalitetssystem fungerar i samband med byggproduktion

Kursens huvudsakliga innehåll

Produkt- och investeringskalkylering, företagsformer, organisationsprinciper, företagskultur i byggbranschen och kvalitetssystem i byggproduktion

Kursupplägg

 • Undervisning ges i form av föreläsningar med inslag av tillämpning
 • Projekt med tillämpning av teorin i form av livscykelanalys på vald byggkomponent med fokus ekonomi, kvalitet och applikation i CAD-miljö
 • Laboration i Excelmiljö, obligatoriskt delmoment i projektet
 • Gästföreläsning på temat kvalitet
 • Räknestuga

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg
HS1721 Husbyggnad
HS1731 Byggprocessen

Litteratur

Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan: Företagsekonomi 100, faktabok, Liber ekonomi, senaste upplagan

Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan: Företagsekonomi 100, övningsbok, Liber ekonomi, senaste upplagan

Utdelat material m m

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

TEN1

Tentamen består av två delar, teoridel och beräkningsdel i form av problemlösning, med fördelning av möjliga poäng med 50% på teoridelen och 50% på beräkningsdelen, med möjlig variation +/-10% mellan momenten.

För godkänd tentamen (betyg E) krävs minimum 50% av möjliga poäng på var och en av delarna.

 • Student som brister i båda momenten, mindre än 50%, är underkänd (F)
 • Student som uppnår 40% men ej 50% av möjliga poäng på ett av momenten ges möjlighet till komplettering (FX)

Kompletteringens omfattning och innehåll tar sin utgångspunkt i de kunskapsluckor som tentamen visar.

PRO1

Individuell inlämningsuppgift att arbeta med under praktiktiden där det t ex pågår en byggprocess. I syfte skapa ordning och reda, kunna följa upp hur arbetet fortskrider, kunna göra avstämningar av förbrukad tid, resurser etc mot planeringen krävs en genomtänkt ansvarsfördelning. Förmågan att förbruka resurser i tid och pengar enligt lagd planering påverkar det ekonomiska utfallet för t ex ett byggprojekt. Ta hjälp av tillgängliga dokument, genomför intervjuer med ansvariga och ta reda på hur arbetet med kalkyler/inköp/bygglogistik/leveranser utförs och hur det är organiserat på din praktikplats.

Projektuppgiften lämnas in efter genomförd praktik och utgör delmoment PRO1 omfattande 2,0 hp med betygsskala P/F.

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (lägst betyg E) samt godkänt projekt.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Sven Dahlström (sven.dahlstrom@byv.kth.se)

Examinator

Sven Dahlström <sven.dahlstrom@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kurskod: HS1728

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2012.