Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AF1745 (VT 2022–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Arkitekturhistoria
 • Byggnadsteknik för mindre byggnader
 • Byggnadsteknik för ett hållbart byggande
 • Byggnadsmaterial
 • CAD-projektering
 • Installationsteknik
 • Projektuppgift ”Villa”

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva husbyggnadsteknik för en mindre byggnad
 • redogöra för sambandet mellan husbyggnadsteknik och samhällets hållbarhetsmål
 • redogöra för byggnadstekniken för småhus från 1800-talet och framåt
 • redogöra för olika byggnadsmaterial, deras beståndsdelar och tillverkningsprocess
 • planera och projektera en villa med angivna bygg- och installationstekniska mått med hjälp av lämplig programvara.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Zeev Bohbot

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1745

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övriga föreskrifter

Ersätter AF1738 fr.o.m. läsår 21/22.