Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAF2011 Strukturdynamik 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen behandlar grundläggande metoder för teoretisk och experimentell analys av dynamiska problem. Särskilt studeras konstruktioner såsom broar och byggnader.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AF2011 (HT 2017–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar

 • Svängningar av diskreta en- och flerfrihetsgradssystem
 • Balk- och linsvängningar
 • Numeriska lösningsmetoder
 • Dynamisk interaktion mellan fordon och struktur
 • Experimentell dynamik och elementär signalanalys
 • Response till jordbävningar.

I kursen ingår två laborationer.

Lärandemål

Denna kurs behandlar grundläggande metoder för teoretiska och experimentella analyser av dynamiska problem. Särskilt studeras konstruktioner såsom broar och hus. 

Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper om de teoretiska och experimentella möjligheterna för analys av dynamiskt belastade strukturer samt inblick i tillämpningar.

Kursdeltagarna ska efter fullgjord kurs:

 • förstå dynamiska problem och skapa modeller för beräkning
 • beräkna grundfrekvenser och modformer
 • beräkna responsen med modesuperposition- och tidsintegrationsmetoder
 • förstå bro-fordons interaktionsproblem och beräkna resulterande dynamiska effekter
 • planera instrumentering för enkla dynamiska tester
 • förstå och kunna planera och tillämpa såväl teorin som den experimentella metodiken på en struktur (bro, mark, maskinfundament) genom att föreslå lämplig placering av accelerometrar, välja lämpliga mätinställningar samt utföra mätning och modal analys
 • kunna beräkna responsen till jordbävningar enligt Eurocode 8.
 • kunna redovisa beräknings- och mätresultat i tekniska rapporter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

150hp inklusive kursen AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs, eller motsvarande.

Kunskaper i MATLAB-programmering samt Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs eller motsvarande kurs.

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Chopra, Dynamics of Structures - Theory and Applications to Earthquake Engineering, Prentice Hall
 • Handouts

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Passed written exam (3 hp)

Passed exercises och laborationer (4.5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Raied Karoumi

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2011

Ges av

ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Raid Karoumi, raid.karoumi@byv.kth.se, 08-7909084