AF201V Fukt i byggnader 7,5 hp

Damp in Buildings

Kursens syfte är att ge kunnande om hur fuktfrågor kan hanteras inom byggandet. Kursen behandlar hur vanliga byggkonstruktioner fuktskyddas, hur viktiga byggmaterial påverkas av fukt och ger en orientering om hur fukt mäts och hur fuktundersökningar utförs.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursens syfte är att ge kunnande om hur fuktfrågor kan hanteras inom byggandet. Kursen behandlar hur vanliga byggkonstruktioner fuktskyddas, hur viktiga byggmaterial påverkas av fukt och ger en orientering om hur fukt mäts och hur fuktundersökningar utförs. Arbetsgången i ByggaF gås igenom.

Kunnande om fukt i byggnader är av stor betydelse både vid byggande och förvaltning. Genom att hantera fuktfrågor inom byggandet på ett adekvat, sansat och konstruktivt sätt kan både kostnader och obehag kan undvikas.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för fuktens påverkan på trä samt andra betydelsefulla byggmaterial. Genomföra enklare beräkningar av fuktprocesser i trä och betong. Redogöra för definition och tillämpning av viktiga begrepp beträffande fuktmätning, fuktkriterier och fukttransport. Beskriva avsikt och metodik för fuktmätning i olika sammanhang. Förklara var fukten finns i olika material samt olika regimer av fukttillstånd i ett material. Vara bekant med ett antal datoriserade hjälpmedel för fuktberäkningar. Studenten ska också få viss träning i att arbeta med fuktsäkerhet i byggprocessen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Högskolestudier om minst 30 hp inom teknik eller naturvetenskaplig område samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Högskolestudier om minst 30hp inom teknik eller naturvetenskapligt område  samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium om fukt i byggnader samt Fukthandboken av Nevander och Elmarsson.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • TEN1 - Skriftlig kunskapskontroll, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Seminarier, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektarbete, hemtentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Folke Björk

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF201V

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Folke Björk, tel. 08 - 790 8663, e-post folke.bjork@byv.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Gammal kod:1D4257