AF2021 Projekt för huskonstruktörer 15,0 hp

Building Design and Construction Project

Kursen innehåller planering och utformning av en byggnad, lösningar och dimensionering för en byggnad avseende grundläggning, stomme, klimatskiljande konstruktioner och dess installationer. Metodiken tillämpas i en projekteringsuppgift i form av ett fyravånings bostadshus med en annan verksamhet som t ex en restaurang i markplan.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Funktionskrav på byggnader. Husplanering: Arkitektonisk gestaltning, byggnadens funktion, rumsplanering. Grundläggning och stomme. Val och analys av bärande konstruktion. Materialval: Teknik, miljö, beständighet, estetik, ekonomi. Byggnadsdelar: Grunder, bjälklag, väggar, tak, fönster, dörrar. Anslutningar. Installationer: Värme, ventilation, sanitet, el. Informationskällor för bygg- och installationsvaror, standarder och provningsmetoder, kvalitetsbeteckningar. Redovisning, handlingar. Kostnadsberäkning.

Lärandemål *

De studerande skall efter genomgången kurs ha grundläggande förståelse för den tekniska funktionen hos en byggnad, dels komponentvis dels i ett systemperspektiv, samt insyn i och vissa färdigheter inom de kunskapsfält som fordras för att projektera en byggnad av ovan nämnda typ.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Installationsteknik grundkurs, Byggkonstruktion fortsättningskurs samt Akustik och brand.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursens början.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projektuppgift, 9,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Övningsuppgifter (ÖVN1; 6 hp)
Projektuppgift (PRO1; 9 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Kjartan Gudmundsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2021

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

studierektor@byv.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Gammal kod: 1L1034