AF2024 Finita elementmetoder i analys och design 7,5 hp

Finite Element Methods in Analysis and Design

Kursen behandlar finitaelement metoden och dess tillämpning på praktiska ingenjörsmässiga problem.

Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper om finita elementmetoden inklusive elementformuleringar, numeriska lösningsmetoder och modellering av detaljer. Kursen ska också ge studenterna möjlighet att använda kommersiella FE-program för att lösa praktiska problem inom bygg- och anläggningskonstruktion. 

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

- Introduktion till kontinummekanik

- Grundkoncept: diskretisering, interpolation, element, noder och frihetsgrader

- Styvhetsmetoden, enkla 1D element (stång och balkelement)

- Styvhetsmatrisens egenskaper

- Assemblering och lösningsmetoder

- Stationära principer, enkla element för strukturmekanik

- Isoparametrisk formulering

- Plattböjning och skalelement

- Koordinattransformation och villkor

- Modellering av laster och detaljer

- Kvalitet på FE-lösningar

─ Introduktion till avancerad FEM

- Kommersiella FE-program

- modellering av väg- och geokonstruktioner

Lärandemål *

Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper om finita elementmetoden inklusive elementformuleringar, numeriska lösningsmetoder och modellering av detaljer. Kursen ska också ge studenterna möjlighet att använda kommersiella FE-program för att lösa praktiska problem inom bygg- och anläggningskonstruktion. Efter kursen ska studenten kunna:

- Förstå den grundläggande teorin bakom finita elementmetoden

- Använd finita elementmetoden för att lösa praktiska ingenjörsmässiga problem

- Använd ett kommersiellt FE-program

Kursen syftar också till att ge en nödvändig teoretisk och praktisk bakgrund för mer avancerade studier inom området finita element och strukturmekanik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

150hp inklusive kurser i byggkonstruktionslära samt differentialekvationer och linjär algebra. Kunskaper i MATLAB-programmering samt Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurser i differentialekvationer, linjär algebra och strukturmekanik. Kunskaper i Matlab- programmering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Cook, Malkus and Plesha, Concepts and applications of finite element analysis, John Wiley & Sons, 2002

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

ÖVN1 (obligatoriska övningatal 3,5 hp

TEN1 (tentamen 4 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Raied Karoumi

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2024

Ges av

ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Andersson (andreas.andersson@byv.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.