Hoppa till huvudinnehållet

AF2024 Finita elementmetoder i analys och design 7,5 hp

Kursen behandlar finitaelement metoden och dess tillämpning på praktiska ingenjörsmässiga problem.

Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper om finita elementmetoden inklusive elementformuleringar, numeriska lösningsmetoder och modellering av detaljer. Kursen ska också ge studenterna möjlighet att använda kommersiella FE-program för att lösa praktiska problem inom bygg- och anläggningskonstruktion. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2024 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

- Introduktion till kontinummekanik

- Grundkoncept: diskretisering, interpolation, element, noder och frihetsgrader

- Styvhetsmetoden, enkla 1D element (stång och balkelement)

- Styvhetsmatrisens egenskaper

- Assemblering och lösningsmetoder

- Stationära principer, enkla element för strukturmekanik

- Isoparametrisk formulering

- Plattböjning och skalelement

- Koordinattransformation och villkor

- Modellering av laster och detaljer

- Kvalitet på FE-lösningar

─ Introduktion till avancerad FEM

- Kommersiella FE-program

- modellering av väg- och geokonstruktioner

Lärandemål

Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper om finita elementmetoden inklusive elementformuleringar, numeriska lösningsmetoder och modellering av detaljer. Kursen ska också ge studenterna möjlighet att använda kommersiella FE-program för att lösa praktiska problem inom bygg- och anläggningskonstruktion. Efter kursen ska studenten kunna:

- Förstå den grundläggande teorin bakom finita elementmetoden

- Använd finita elementmetoden för att lösa praktiska ingenjörsmässiga problem

- Använd ett kommersiellt FE-program

Kursen syftar också till att ge en nödvändig teoretisk och praktisk bakgrund för mer avancerade studier inom området finita element och strukturmekanik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i byggnadsmekanik och byggkonstruktionslära, om totalt 3 x 7,5 hp motsvarande innehåll i kurser AF1005, AF1006 och AF2003 samt kunskaper i MATLAB-programmering motsvarande innehåll i SF1516 Numeriska metoder och grundläggande programmering.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i differentialekvationer, 7,5 hp motsvarande innehåll i kurs SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

ÖVN1 (obligatoriska övningatal 3,5 hp

TEN1 (tentamen 4 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2024

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Andersson (andreas.andersson@byv.kth.se)