AF2025 Projekt för huskonstruktörer 7,5 hp

Architectural Engineering Project

Kursen ger färdigheter i projektering, vilket inkluderar analyser och ritningar.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50756

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Planerade moduler

  P2: B1, I1, B2, E2, G2, J2. mer info

 • Kursansvarig

  Kjartan Gudmundsson <kjartan.gudmundsson@byv.kth.se>

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- Ta fram ett projektförslag för en byggnad som beaktar de olika hållbarhetsdimensionerna

- Välja tekniska lösningar och ta fram ritningar som redogör för dessa lösningar

- Reflektera över valet av tekniska lösningar utifrån risken för fuktskador

- Beskriva de viktigaste faktorerna med avseende på energianvändning i byggnader

- Diskutera olika parametrars inverkan på energianvändning

- Diskutera olika parametrars inverkan på global uppvärmning och energiåtgång vid tillverkning

- Reflektera över olika hållbarhetsaspekter i ett byggprojekt

Kursens huvudsakliga innehåll

Funktionskrav på byggnader. Arkitektonisk gestaltning. Grundläggning och stomme. Materialval: Teknik, miljö, beständighet, estetik, ekonomi. Byggnadsdelar och anslutningar. Hållbarhet, miljöaspekter och energiförbrukning. BIM.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, workshops, uppgifter, seminarier och projektuppgift.

Behörighet

AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs eller motsvarande kurs

Rekommenderade förkunskaper

AF2401 Byggnadsteknik, fortsättningskurs eller motsvarande kurs.

Litteratur

Relevant litteratur för att kunna genomföra projektet.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 2,5, betygsskala: P, F

Projektarbete och övningar

Krav för slutbetyg

Godkänd projektuppgift

Godkända övningsuppgifter

Ges av

ABE/Byggnadsteknik

Kontaktperson

Kjartan Gudmundsson, kjartan.gudmundsson@byv.kth.se, 08-790 6590

Examinator

Folke Björk <folke.bjork@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.