Hoppa till huvudinnehållet

AF2025 Projekt för huskonstruktörer 7,5 hp

Kursen ger färdigheter i projektering, vilket inkluderar analyser och ritningar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2025 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Funktionskrav på byggnader. Arkitektonisk gestaltning. Grundläggning och stomme. Materialval: Teknik, miljö, beständighet, estetik, ekonomi. Byggnadsdelar och anslutningar. Hållbarhet, miljöaspekter och energiförbrukning. BIM.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- Ta fram ett projektförslag för en byggnad som beaktar de olika hållbarhetsdimensionerna

- Välja tekniska lösningar och ta fram ritningar som redogör för dessa lösningar

- Reflektera över valet av tekniska lösningar utifrån risken för fuktskador

- Beskriva de viktigaste faktorerna med avseende på energianvändning i byggnader

- Diskutera olika parametrars inverkan på energianvändning

- Diskutera olika parametrars inverkan på global uppvärmning och energiåtgång vid tillverkning

- Reflektera över olika hållbarhetsaspekter i ett byggprojekt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i byggnadsteknik, byggkonstruktionslära och bärverksanalys om totalt 15 hp motsvarande innehåll i kurser AF2401 och AF2003. 

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

AF2401 Byggnadsteknik, fortsättningskurs eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektarbete och övningar

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd projektuppgift

Godkända övningsuppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Folke Björk

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2025

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kjartan Gudmundsson, kjartan.gudmundsson@byv.kth.se