Hoppa till huvudinnehållet

AF2102 Betongbyggnad, fortsättningskurs 7,5 hp

Stomsystem av betong

Bruksgränstillstånd och deformationer

Grova betongkonstruktioner

Betongmaterial

Fiberbetong

Sprutbetong

Finit elementmodellering av betongkonstruktioner

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2102 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Stomsystem av betong

• Bruksgränstillstånd och deformationer

• Grova betongkonstruktioner

• Betongmaterial

• Fiberbetong

• Sprutbetong

• Finit elementmodellering av betongkonstruktioner

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

• Förklara verkningssättet hos stomsystem av betong.

• Genomföra dimensionering av armerade betongkonstruktioner med avseende på bruksgränstillstånd.

• Förklara den teoretiska bakgrunden till brottmekanik tillämpad på betong.

• Genomföra finit elementmodellering av betongbalkar.

• Förklara orsaker till sprickbildning hos nygjutna, grova betongkonstruktioner samt kunna uppskatta risken för sprickbildning och ange åtgärder för att reducera dessa.

• Genomföra dimensionering av betongkonstruktioner med avseende på materialegenskaper och beständighetskrav.

• Förklara grundläggande begrepp för fiberbetong såsom sprickhållfasthet, residualhållfasthet, seghetsindex och residualspänningsfaktorer

• Förklara verkningssätt för vidhäftande sprutbetong, bergförankrad sprutbetong samt sprutbetongbåge.

• Genomföra dimensionering av vidhäftande sprutbetong och bergförankrad sprutbetong i enkla fall.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i byggnadsmekanik, byggkonstruktionslära och betongbyggnad om totalt 4 x 7,5 hp motsvarande innehåll i kurser AF1005, AF1006, AF2003 och AF2101.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i differentialekvationer, 7,5 hp motsvarande innehåll i kurs SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN1 - Tentamen 4,5 hp, betygsskala A-F

ÖVN1 - Övningsuppgifter 3,0 hp, betygsskala P,F

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga moment ska vara godkända

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2102

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Ansell, anders.ansell@byv.kth.se, 08-790 8041

Övrig information

Kursen ges på engelska