Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AF213U Dimensionering av stålkonstruktioner enligt Eurocode 3 15,0 hp

Uppdragsutbildningskurs.

Kursen behandlar dimensionering av stålkonstruktioner från en grundläggande till avancerad nivå. Kursen handlar om hur man genom beräkning fastställer en konstruktions bärförmåga. Dimensioneringsberäkningarna följer europastandarden EN 1993 – Dimensionering av stålkonstruktioner

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AF213U (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Med stålkonstruktioner avses system av balkar och pelare med tillhörande skruv- och svetsförband. Vid dimensioneringen beaktas alla aspekter av speciell betydelse för stålkonstruktioner, t ex knäckning, vippning, buckling och utmattning. I korthet kretsar kursinnehållet kring följande nyckelord: Materialkunskap, tvärkraftsbärförmåga m h t buckling, momentbärförmåga m h t vippning och lokal buckling, normalkraftsbärförmåga m h t knäckning, böjknäckning, böjvridknäckning och lokal buckling, skruvförband, svetsförband och utmattning.

Lärandemål

Kursen ger kunskaper och färdigheter i dimensionering av bärande stålkonstruktioner enligt Eurocode 3 (EC3). Kursen syftar dels till att lära ännu ej verksamma konstruktörer relativt avancerad dimensionering av stålkonstruktioner och dels till att underlätta övergången från, den gamla nationella stålbyggnadsnormen, BSK till EC3 för redan verksamma konstruktörer. Efter genomgången kurs är målet att eleven ska kunna dimensionera bärande stålkomponenter i största allmänhet, dock främst med inriktning mot byggnadsstommar och broar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier om minst 120 hp inklusive kurser mekanik och/eller byggnadsmekanik motsvarande minst 15 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Den sökande rekommenderas att ha läst grundläggande kurser i matematik, mekanik och hållfasthetslära på högskolenivå för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurspärm innehållande all nödvändig litteratur för kursens genomförande.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 9,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkäna övningsuppgifter och godkänd skriftlig tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bert Norlin (bert.norlin@byv.kth.se)

Övrig information

Uppdragsutbildningskurs. Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.