AF213X Examensarbete inom betongbyggnad, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Concrete Structures, Second Cycle

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Samhällsbyggnad
  • Betygsskala

    P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap.

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete.

5. visa förmåga att utveckla och utvärdera produkter, processer, system, metoder eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

6. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

7. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

8. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet skall utgöra en del av en fördjupning inom huvudområde samhällsbyggnad på avancerad nivå för att uppfylla kraven för examen. Det innebär att examensarbetet i normalfallet skall genomföras inom betongbyggnad.

Kursupplägg

Kursen utformas som ett begränsat forskningsprojekt. Kursstrukturen kan innefatta bl.a. Litteraturstudier, problemformulering, insamling och sammanställning av data och ananlys.

Examensarbetet ska redovisas vid ett seminarium. Examensarbetet ska skrivas och presenteras på svenska eller engelska. Sammanfattning ska finnas på båda språken. Examensarbetsrapporten ska plagiatgranskas.

Behörighet

Minst 60 hp, varav 30 hp med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet samt kurs i vetenskapsteori och forskningsmetod.

Examinator ansvarar för att se till att särskild behörighet är kontrollerad.

Litteratur

Relevant litteratur för att kunna genomföra examensarbetet

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: P, F

Examensarbetet ska normalt genomföras under utbildningens sista termin. För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av kursens lärandemål.

Krav för slutbetyg

Godkänd uppsats som redovisats vid ett seminarium.

Ges av

ABE/Betongbyggnad

Kontaktperson

Anders Ansell (anders.ansell@byv.kth.se)

Examinator

Anders Ansell <anders.ansell@byv.kth.se>

Erik Nordström <enords@kth.se>

Håkan Hansson <hhansson@kth.se>

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Malin Löfsjögård <malin.lofsjogard@byv.kth.se>

Mikael Hallgren <mhallg@kth.se>

Övrig information

gammal kod 1C1007 alt AF212X

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.