Hoppa till huvudinnehållet

AF2211 Drift och underhåll av broar och tunnlar, LCC och LCA 7,5 hp

Kursen ska ge ökad kunskap om system för planering, drift och underhåll av broar, tunnlar och liknande konstruktioner

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AF2211 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar, övningar samt projektuppgift. Teorier och metoder för planering och genomförande av effektiva system för drift, underhåll, reparation och uppgradering av befintlig infrastruktur

Lärandemål

Kursmålen är att ge;

  • Ökad kunskap om system för planering, drift och underhåll av broar och tunnlar och liknande strukturer
  • Information om managementsystem för broar och tunnlar
  • Grundläggande kunskaper om LCC för broar och tunnlar
  • Exempel på användning av kvalificerade system för drift och underhåll baserat på fältmätningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120hp högskolestudier inom teknik eller naturvetenskaplig område samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande

Minst 7,5 hp inom konstruktionsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom konstruktionsteknik på lägst högskoleingenjörsnivå (BSc).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Rapporter utarbetade inom det nordiska ETSI-projektet samt handouts. ETSI-projektet omfattar ett LCC-projekt, ett LCA-projekt samt ett projekt om värdering av broars mjukvärden. Kurskompendier på svenska "Drift och underhåll av konstbyggnader" samt "Drift och underhåll av tunnlar"

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • NÄR1 - Närvaro, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PRO1, 3 hp, godkänd skriftlig projektuppgift

ÖVN1, 1,5 hp, godkända övningsuppgifter

NÄR1, 3 hp, närvaro

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga prov/moment ska vara godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2211

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd