Hoppa till huvudinnehållet

AF2311 Projektarbete i byggnadsmaterial 1,5 hp

Kursen skall ge studenterna fördjupade kunskaper om byggnadsmaterial och dess användningsområden och tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn. 

Studie av aktuella byggmaterialfrågor som innebär litteraturstudier, intervjuer, studiebesök, direkta kontakter med tillverkare och/eller användare av byggmaterial eller delar av momenten ovan. Rapportskrivning och muntlig presentation utgör viktiga delar av arbetet.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AF2311 (VT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studie av aktuella byggmaterialfrågor som innebär litteraturstudier, intervjuer, studiebesök, direkta kontakter med tillverkare och/eller användare av byggmaterial eller delar av momenten ovan. Rapportskrivning och muntlig presentation utgör viktiga delar av arbetet.

Lärandemål

Kursen skall ge studenterna fördjupade kunskaper om byggnadsmaterial och dess användningsområden och tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn.

Kursupplägg

Litteraturstudier

Intervjuer, studiebesök

Sammanställning av resultat

Rapportskrivning

Muntlig presentation

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenter antagna till CSAMH,

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (S) KTH,

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri (L) KTH,

Civilingenjörsutbildning i Väg- och vattenbyggnadsteknik (V) KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Presenteras i samband med kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd rapport samt genomförd och godkänd muntlig presentation av arbetet.

Betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Magnus Wålinder

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Byggnadsmaterial

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Rickard Bellander (Rickard.Bellander@byv.kth.se)

Övrig information

Gammal kod: 1D1109