AF2401 Byggnadsteknik, fortsättningskurs 7,5 hp

Building Technology, Advanced Course

Kursen innehåller fördjupade studier av byggnadsfysikaliska fenomen och avancerad dimensionering av byggkonstruktioner och skall ge utblick mot forskningen och ett visst internationellt perspektiv.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

  • Problemorienterad analys av olika konstruktioner och byggnadsdelar. Teknikvärdering.
  • Byggnadsfysikens tillämpning vid dimensionering, beräkningsverktyg.
  • Industriellt byggande, innovation, utveckling.
  • Utblick mot forskningen inom ämnesområdet.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs skall den studerande ha färdigheter i att formulera byggfysikaliska problem och utveckla en fördjupad analys med hjälp av beräkningsverktyg och kompletterande mätningar. Den studerande skall få insyn i utveckling och värdering av ny byggnadsteknik samt vara orienterad om den aktuella forskningsfronten inom ämnet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

For students not registered on a KTH programme:

150 university credits (hp) including courses in building materials and building physics equivalent to at least 2·times 7,5 ECTS points. and documented proficiency in English corresponding to English B or equivalent (TOEFL, IELTS  e g).

For students registered on a KTH programme:

AF1301 Byggmaterial grundkurs

AF1402 Byggfysik

Rekommenderade förkunskaper

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Up to date literature in the field of building science.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Muntlig tentamen (TEN1; 3 hp)
Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 4,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Kjartan Gudmundsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2401

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Projekt för huskonstruktörer

Kontaktperson

Folke Björk (folke.bjork@byv.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Gammal kod: 1L1403