Hoppa till huvudinnehållet

AF2401 Byggnadsteknik, fortsättningskurs 7,5 hp

Kursen innehåller fördjupade studier av byggnadsfysikaliska fenomen och avancerad dimensionering av byggkonstruktioner och skall ge utblick mot forskningen och ett visst internationellt perspektiv.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2401 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Problemorienterad analys av olika konstruktioner och byggnadsdelar. Teknikvärdering.
  • Byggnadsfysikens tillämpning vid dimensionering, beräkningsverktyg.
  • Industriellt byggande, innovation, utveckling.
  • Utblick mot forskningen inom ämnesområdet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha färdigheter i att formulera byggfysikaliska problem och utveckla en fördjupad analys med hjälp av beräkningsverktyg och kompletterande mätningar. Den studerande skall få insyn i utveckling och värdering av ny byggnadsteknik samt vara orienterad om den aktuella forskningsfronten inom ämnet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i byggnadsmateriallära och byggnadsfysik, 15 hp motsvarande innehåll i kurser AF1301 och AF1402.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i differentialekvationer, 7,5 hp motsvarande innehåll i kurs SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Muntlig tentamen (TEN1; 3 hp)
Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 4,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2401

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

AF2025 Projekt för huskonstruktörer

Kontaktperson

Folke Björk (folke.bjork@byv.kth.se)

Övrig information

Gammal kod: 1L1403