AF2402 Akustik och brand 7,5 hp

Acoustics and Fire

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen ska ge den grundläggande förståelse och kunskap inom byggnadsakustik och byggnadstekniskt brandskydd som behövs, för att i ett aktivt samarbete med specialister uppfylla de krav som ställs på byggnader inom dessa områden.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50554

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Planerade moduler

  P1: B1, E1, G1, J1, C2, E2, H2, J2. mer info

 • Del av program

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenterna kunna

 • beskriva bullrets effekt på människan
 • ange de riktvärden som finns för att begränsa bullrets skadliga och störande inverkan
 • definiera grundläggande akustiska begrepp
 • beskriva hur ljud mäts och analyseras
 • förklara grundläggande principer för ljudutbredning, ljudabsorption och ljudisolering
 • beräkna hur god ljudisolering uppnås i flerbostadshus
 • översiktligt beskriva brandens utveckling från det tidiga skedet till den övertända branden
 • beräkna effektutveckling, brandgastemperatur, rökfyllnad och erforderlig brandventilation
 • definiera begreppen brandbelastning och öppningsfaktor
 • beskriva de viktigaste brandtekniska egenskaperna för de vanligaste byggnadsmaterialen
 • beräkna temperaturförlopp för den övertända branden
 • brandtekniskt dimensionera byggnadsdelar med enkla metoder
 • utforma enkla byggnader så att tillfredställande utrymning kan ske vid brand

Kursens huvudsakliga innehåll

Akustik: Allmänt om buller. Akustiska grundbegrepp. Ljudutbredning utomhus. Ljudutbredning i rum. Akustikreglering. Steg- och luftljudisolering, grundbegrepp och mätning. Luftljudisolering hos enkel- och dubbelvägar. Flanktransmission.

Brand: Förbränning, olika typer av flammor. Diffusionsflamma och

förblandad flamma. Värmeutveckling vid förbränning. Brandplymer. Värme- och

massbalans. Den övertända brandens karakteristika. Inverkan av brandcellstyp, brandbelastning och öppningsfaktor.

Människors beteende vid brand. Utrymning. BBR. Datorsimuleringar. Konstruktionsmaterialens egenskaper vid höga temperaturer. Beräkning av temperatur-tidfält. Konstruktioners verkningssätt vid brand. Brottmekanismer och brottkriterier, anordningar för brandsläckning

Behörighet

AF1301 Building Materials Basic Course

AF1402 Building Physics

Litteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor före kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp)
inom akustik.
Skriftlig tentamen (TEN2; 3 hp)
inom brand.
Övningsuppgifter (ÖVN1; 1,5 hp))

Ges av

ABE/Byggnadsmaterial

Kontaktperson

Magnus Wålinder (magnus.walinder@byv.kth.se)

Examinator

Magnus Wålinder <magnus.walinder@byv.kth.se>

Övrig information

Kursen ges på engelska

Gammal kod: 1L1402

Påbyggnad

Projekt för huskonstruktörer

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.