Hoppa till huvudinnehållet

AF2402 Akustik och brand 7,5 hp

Kursen ska ge den grundläggande förståelse och kunskap inom byggnadsakustik och byggnadstekniskt brandskydd som behövs, för att i ett aktivt samarbete med specialister uppfylla de krav som ställs på byggnader inom dessa områden.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AF2402 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Akustik: Allmänt om buller. Akustiska grundbegrepp. Ljudutbredning utomhus. Ljudutbredning i rum. Akustikreglering. Steg- och luftljudisolering, grundbegrepp och mätning. Luftljudisolering hos enkel- och dubbelvägar. Flanktransmission.

Brand: Förbränning, olika typer av flammor. Diffusionsflamma och

förblandad flamma. Värmeutveckling vid förbränning. Brandplymer. Värme- och

massbalans. Den övertända brandens karakteristika. Inverkan av brandcellstyp, brandbelastning och öppningsfaktor.

Människors beteende vid brand. Utrymning. BBR. Datorsimuleringar. Konstruktionsmaterialens egenskaper vid höga temperaturer. Beräkning av temperatur-tidfält. Konstruktioners verkningssätt vid brand. Brottmekanismer och brottkriterier, anordningar för brandsläckning

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenterna kunna

 • beskriva bullrets effekt på människan
 • ange de riktvärden som finns för att begränsa bullrets skadliga och störande inverkan
 • definiera grundläggande akustiska begrepp
 • beskriva hur ljud mäts och analyseras
 • förklara grundläggande principer för ljudutbredning, ljudabsorption och ljudisolering
 • beräkna hur god ljudisolering uppnås i flerbostadshus
 • översiktligt beskriva brandens utveckling från det tidiga skedet till den övertända branden
 • beräkna effektutveckling, brandgastemperatur, rökfyllnad och erforderlig brandventilation
 • definiera begreppen brandbelastning och öppningsfaktor
 • beskriva de viktigaste brandtekniska egenskaperna för de vanligaste byggnadsmaterialen
 • beräkna temperaturförlopp för den övertända branden
 • brandtekniskt dimensionera byggnadsdelar med enkla metoder
 • utforma enkla byggnader så att tillfredställande utrymning kan ske vid brand

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i byggnadsmateriallära och byggnadsfysik, 15 hp motsvarande innehåll i kurser AF1301 och AF1402. Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp)
inom akustik.
Skriftlig tentamen (TEN2; 3 hp)
inom brand.
Övningsuppgifter (ÖVN1; 1,5 hp))

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2402

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

AF2025 Projekt för huskonstruktörer

Kontaktperson

Magnus Wålinder (magnus.walinder@byv.kth.se)

Övrig information

Kursen ges på engelska

Gammal kod: 1L1402