AF2403 Byggskador 7,5 hp

Building Damages

Kursen ger träning i att behandla byggskador utifrån synvinklarna indikation mekanism och åtgärd.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ska ge grundläggande och tillämpad träning beträffande olika processer som leder till skador på byggnader och deras komponenter. Den kommer också att visa olika metoder för reparation, förbättring och restaurering för att undvika problem i framtiden.

Föreläsningarna kommer att behandla:

Vad menas med byggskador

Sjuka hus-utredningar

Praktiskt kunnande för byggskadeutredningar

Fuktskador – problem och åtgärder

Emissioner i byggnader och hälsa

Skador på byggnaders yttre

Radon – problem och åtgärder

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten ha en god förståelse för vad som kan menas med byggskador.

Studenten ska kunna redogöra för olika typiska indikationer för olika typer av byggskador, förklara olika typer av bakomliggande mekanismer samt kunna föreslå åtgärder för att lösa problemen.

I sammanhanget finns också att kunna värdera risken för skador vid betraktande av byggkonstruktioner

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

For students not registered on a KTH programme:

150 university credits (hp) including courses in building materials and building physics equivalent to at least 2·times 7,5 ECTS points. and documented proficiency in English corresponding to English B or equivalent (TOEFL, IELTS e g).

For students registered on a KTH programme:

AF1301 Byggmaterial grundkurs

AF1402 Byggfysik

Rekommenderade förkunskaper

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

AF2401Byggnadsteknik, fortsättningskurs eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • ARB1 - Arbetsuppgift, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektarbete och tentamen (muntlig eller skriftlig)

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänt projektarbete

Godkänd tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Kjartan Gudmundsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2403

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Folke Björk, folke.bjork@byv.kth.se, 08-7908663

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.